ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းဘီလ္မွ တစ္ဆင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၁၀ခု ထံသို႔ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ လိုတရဝက္ဘ္ေပၚတယ္၌ စာ မ်က္ႏွာအသစ္တစ္ခု တိုးခ်ဲ႕လႊင့္ တင္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ ၂၂သန္းခန္႔ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား ကို လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ခုထံသို႔ ေစတနာအေလ်ာက္ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ အင္တာနက္စာ မ်က္ႏွာတစ္ခုကို တုိးခ်ဲ႕လႊင့္တင္ ခဲ့သည္။
အမ္ပီတီေငြျဖည့္ကတ္ျဖင့္ ဖုန္းဘီလ္ျဖည့္ေနသူတစ္ဦး(ဓာတ္ပံု−စိုင္းေဇာ္)

 ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းဘီလ္မွ တစ္ဆင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၁၀ခု ထံသို႔ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ လိုတရဝက္ဘ္ေပၚတယ္၌ စာ မ်က္ႏွာအသစ္တစ္ခု တိုးခ်ဲ႕လႊင့္ တင္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ ၂၂သန္းခန္႔ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား ကို လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ခုထံသို႔ ေစတနာအေလ်ာက္ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ အင္တာနက္စာ မ်က္ႏွာတစ္ခုကို တုိးခ်ဲ႕လႊင့္တင္ ခဲ့သည္။


 အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တြင္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း၊ နာ ေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)၊ ေရႊပါရမီ က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒး ရွင္း၊ လမ္းသစ္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ဆည္းဆာရိပ္ ဂိလာနဘုိးဘြားရိပ္သာ၊ ျပည္ႀကီးခင္လူမႈေရး အ သင္း၊ ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္း၊ သဘာ၀တရားရိပ္သာ (သန္ လ်င္)၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေလညင္းမ်ားအဖြဲ႕ စသည္တို႔ ပါဝင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ခု ထံသို႔ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းလိုေသာ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ helping hands.foc.lotayamm.com သို႔ မိုဘိုင္းအင္တာနက္မွ တစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္၍ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ေရြး ခ်ယ္၍ ေစတနာအေလ်ာက္ ေငြ ေၾကးပမာဏကို လွဴဒါန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ လွဴဒါန္းမႈအတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း သည္ ေဒတာက်သင့္ေငြ အခမဲ့ ျဖစ္သည္။

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္း စီ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဝက္ဘ္ ဆိုက္စာမ်က္ႏွာ၌ ေဖာ္ျပထားၿပီး လွဴဒါန္းလိုသူသည္ ေငြေၾကးလွဴ ဒါန္းလိုေသာ အဖြဲ႕အစည္းကို ေရြးခ်ယ္၍ လက္က်န္ဖုန္းဘီလ္ အတြင္းမွ ေငြေၾကးပမာဏကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ လွဴဒါန္း ရမည္ျဖစ္သည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ ေငြေၾကး လွဴဒါန္းသည့္ အစီအစဥ္ကို ဆက္ သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာတစ္ခု ျဖစ္သည့္ တယ္လီေနာက ေအာ္ ပေရတာ ၂ ႏွစ္ျပည့္အထိမ္း အမွတ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ၌ အသံုးျပဳသူမ်ား ကိုယ္စားသတ္ မွတ္ပမာဏအလိုက္ ေငြေၾကး စိုက္ထုတ္ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။