၂၀၁၈ အာဆီယံအိုင္စီဆုကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

၂၀၁၈ အာဆီယံအိုင္စီဆုကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

အာဆီယံအိုင္စီဆုတြင္ ေခါင္းစဥ္ ေျခာက္ခုရွိၿပီး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသူမ်ားသည္ စက္တင္ ဘာ ၁ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ ၂ မိနစ္မွ ၅ မိနစ္အထိ ၾကာျမင့္သည့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ ဗီဒီ ယိုဖိုင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္သို႔ ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ သည္။

အဆိုပါဆုကို အာဆီယံ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရးနည္းပညာအဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀း အလွည့္က်အိမ္ရွင္အျဖစ္ တာ၀န္ ယူေဆာင္ရြက္သည့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံတြင္ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ အာဆီယံအုိင္စီဆုကို Public Sector, Private Sector, Corporate Social Respon-sibility, Digital Content, Startup Company ႏွင့္ Researchand Development ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္တြင္ ၀င္ေရာက္ ၿပိဳင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ပထမဆု၊ ဒုတိယဆုႏွင့္ တတိယဆုေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆုရရွိသူမ်ားသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ တက္ေရာက္ရယူႏုိင္ရန္ ခရီးစရိတ္ ကန္ေဒၚလာ ၁,၀၀၀ ေထာက္ပံ့မည္ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အိုင္စီတီ ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအားလံုး၀င္ေရာက္ၿပိဳင္ ဆိုင္ႏိုင္ၿပီး ဆုေရြးခ်ယ္မႈကို အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား  ပူးေပါင္းထားသည့္ ဒိုင္အဖြဲ႕က အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။