၂၀၂၅ တြင္ ေငြသား (ေငြစကၠဴ)အသုံးျပဳရန္မလုိအပ္ သည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုေပၚ ေပါက္လာမည္ဟု ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေပးေခ်ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီဗီဇာျမန္မာ၏ စစ္တမ္း တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဗီဇာျမန္မာသည္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ပုသိမ္ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕တို႔တြင္ လူ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီး ေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၂၅ တြင္ ေငြသား (ေငြစကၠဴ)အသုံးျပဳရန္မလုိအပ္ သည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုေပၚ ေပါက္လာမည္ဟု ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေပးေခ်ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီဗီဇာျမန္မာ၏ စစ္တမ္း တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗီဇာျမန္မာသည္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ပုသိမ္ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕တို႔တြင္ လူ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီး ေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။


၂၀၁၇ ဩဂုတ္ကစ၍ ေငြ ေၾကးဆိုင္ရာပညာေရးေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ ဗီဇာျမန္မာက ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေျဖဆုိသူ ၈၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းက ေငြသားအသုံးျပဳရန္ မလုိ အပ္သည့္ျမန္မာႏုိင္ငံလူမႈအဖြဲ႕ အစည္းေပၚေပါက္လာမည္ဟု ယုံၾကည္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေငြသား ကိုင္ေဆာင္အသုံးျပဳမႈတြင္က်ယ္ သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း အီ လက္ထရြန္နစ္ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ ကုိ အသုံးျပဳလုိသူမ်ားရွိေနသည္ ဟု ဗီဇာျမန္မာမန္ေနဂ်ာအာတူ႐ုိ က ေျပာသည္။

စစ္တမ္းအရ ၿမိဳ႕ျပေနထုိင္ သူ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဘဏ္စာ ရင္းဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္း သည္ ေခတ္မီေငြေပးေခ်မႈနည္း လမ္းကုိ အသုံးျပဳရန္စိတ္၀င္စား သည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ အ လားတူစစ္တမ္းေျဖဆုိသူ၏ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အေႂကြး၀ယ္ကတ္၊ ဘဏ္ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ႏွင့္  ႀကိဳတင္ေငြေပးသြင္းထားသည့္ ကတ္မ်ား အသုံးျပဳသည္။

အဆုိပါစစ္တမ္းသည္ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွန္ကန္ၿပီး ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း မွာ အတုိး၊အေလ်ာ့မွားယြင္းႏုိင္ သည္ဟု ဗီဇာျမန္မာက ေၾကညာ သည္။ စစ္တမ္းေျဖဆုိသူမ်ား၏ ဆႏၵသည္ QR စနစ္၊ ကတ္စနစ္၊ မုိဘုိင္းစနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်လုိ သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။