ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ယူ ေဆာင္လာသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြ ေၾကးကို ေငြစကၠဴအျဖစ္ အသြင္ ေျပာင္းလဲသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအား ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ ဆိပ္သံုးခု၌ စတင္ေပးအပ္မည္ဟု CB ဘဏ္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေဇယ်ာေအာင္က ေျပာသည္။ ေခတ္ကာလ ေျပာင္းလဲလာ သျဖင့္္ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားသည္ ေငြစကၠဴမ်ား သယ္ေဆာင္လာသူ နည္းပါးေၾကာင္း၊ ကတ္စနစ္ (သို႔မဟုတ္) QR စနစ္ျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္ေငြသား

 ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ယူ ေဆာင္လာသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြ ေၾကးကို ေငြစကၠဴအျဖစ္ အသြင္ ေျပာင္းလဲသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအား ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ ဆိပ္သံုးခု၌ စတင္ေပးအပ္မည္ဟု CB ဘဏ္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေဇယ်ာေအာင္က ေျပာသည္။

ေခတ္ကာလ ေျပာင္းလဲလာ သျဖင့္္ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားသည္ ေငြစကၠဴမ်ား သယ္ေဆာင္လာသူ နည္းပါးေၾကာင္း၊ ကတ္စနစ္ (သို႔မဟုတ္) QR စနစ္ျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္ေငြသား ကိုင္ေဆာင္ထား သူမ်ားကို ၾကားခံအေနျဖင့္ ဘဏ္ က ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။


အထူးသျဖင့္ ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ား၏ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္ေငြေၾကးကို ဝန္ေဆာင္ခ အခမဲ့ျဖင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးသုိ႔ ေဒၚလာ ၅၀ ေပးေခ်ရန္ ကူညီေပး မည္ဟု ဦးေဇယ်ာေအာင္က ေျပာ သည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန သည္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ကိုရီးယား ခရီးသြားမ်ားကို Show Money ေဒၚလာတစ္ေထာင္ ျပသရန္ ႏွင့္တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ားအား ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာအျဖစ္ ေဒၚလာ ၅၀ ကို ေငြသားျဖင့္ ေပးေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ႏိုင္ငံတကာသံုး ကတ္စနစ္ ျဖင့္ အသံုးျပဳသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးသာ အမ်ားဆံုးသယ္ ေဆာင္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားအတြက္ Show Money ျပသ ရန္ ႏိုင္ငံတကာသံုး ေငြေပးေခ် ကတ္စနစ္အတြင္း ေငြသားလံု ေလာက္မႈရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆး၍ ၾကားခံအေနျဖင့္ အာမခံေပးႏိုင္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ေငြေပးေခ်မႈစနစ္တြင္ ျမန္ မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေနာက္က်က်န္ ခဲ့ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း၊ ကတ္ စနစ္ (သို႔မဟုတ္) QR စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို လက္ခံႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ျပန္ လည္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က ေျပာသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ဘဏ္မ်ားသည္ ကန္ေဒၚလာ၊ စင္ကာပူေဒၚလာ၊ မေလးရွားရင္းဂစ္၊ ထုိင္းဘတ္ႏွင့္၊ ယူ႐ိုေငြေၾကးကိုသာ ေငြေၾကးအခ်င္းခ်င္းလဲလွယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာသံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးမ်ားကိုမူ အတားအဆီးမရွိ ျပန္လည္လဲလွယ္ေပးႏိုင္သည္။

CB ဘဏ္သည္ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ား၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး ကို ၾကားခံအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရန္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန ႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္လ ကတည္းက ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တိုိ႔အေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း သြယ္ဝိုက္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၏ဝင္ေငြကို တိုးပြားေစေၾကာင္း ဦးေဇယ်ာေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘ခရီးသြားေတြက ကြၽန္ေတာ္ တို႔နဲ႔ ခ်ိတ္ထားတဲ့ ဟိုတယ္ေတြ မွာတည္းမယ္။ ဘဏ္ရဲ႕ ATM ေတြကို သံုးမယ္။ ေငြလဲေကာင္ တာေတြ အလုပ္ျဖစ္မယ္။ သူတို႔ ပိုက္ဆံသံုးရင္ ဘဏ္လည္း အဆင္ေျပမယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။