ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား ႏွင့္လာအိုႏုိင္ငံသို႔ မိုင္တဲလ္ဆင္းမ္ ကတ္ သယ္ေဆာင္အသံုးျပဳပါက အဆိုပါႏုိင္ငံတြင္ ေကာက္ခံသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏႈန္းအတိုင္း က်ပ္ေငြ ျဖင့္ ျပန္လည္ေကာက္ခံမည္ဟု ေၾကညာသည္။

ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား ႏွင့္လာအိုႏုိင္ငံသို႔ မိုင္တဲလ္ဆင္းမ္ ကတ္ သယ္ေဆာင္အသံုးျပဳပါက အဆိုပါႏုိင္ငံတြင္ ေကာက္ခံသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏႈန္းအတိုင္း က်ပ္ေငြ ျဖင့္ ျပန္လည္ေကာက္ခံမည္ဟု ေၾကညာသည္။

ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မိုဘိုင္း အသံုးျပဳသည့္ ႏႈန္းအတိုင္း ေကာက္ခံျခင္းမဟုတ္ဘဲ အဆိုပါ သံုးႏိုင္ငံ၌ ေကာက္ခံေနသည့္ မိုဘိုင္း ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈႏႈန္းထား အတိုင္း ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား ႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံရွိ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား သို႔ ေခၚဆုိသည္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသို႔ ေခၚဆို သည္ျဖစ္ေစ၊ အဝင္ဖုန္း လက္ခံ သည္ျဖစ္ေစ တစ္မိနစ္ ၁၂၅ က်ပ္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး SMS တစ္ေစာင္ က်ပ္ ၃၀ ႏွင့္ အျခား ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေခၚဆိုမႈ တစ္မိနစ္ က်ပ္ ၁,၅၀၀ က်သင့္ မည္ဟု မိုင္တဲလ္က ေၾကညာ သည္။

ျပည္ပသို႔ မိုဘိုင္းဆင္းမ္ ကတ္သယ္ေဆာင္အသံုးျပဳသည့္ Roaming ဝန္ေဆာင္မႈကို မိုင္ တဲလ္က ႏိုင္ငံသုံုးခုတြင္ စတင္ မိတ္ဆက္ရာ အျခား ေအာ္ပေရ တာမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာ ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသို႔ မိုဘိုင္းဖုန္းသယ္ေဆာင္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေဒသတြင္း ေခၚဆုိမႈ တစ္မိနစ္က်ပ္ ၉၀၀၊ျမန္မာႏိုင္ငံ

သို႔ ျပန္လည္ေခၚဆိုမႈ တစ္မိနစ္ က်ပ္ ၁,၀၀၀၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသိ႔ု ေခၚဆုိမႈ တစ္ မိနစ္ က်ပ္ ၁,၅၀၀၊ အဝင္လက္ခံမႈ တစ္မိနစ္ က်ပ္ ၇၀၀ ႏွင့္ SMS တစ္ေစာင္ က်ပ္ ၄၀၀ ေကာက္ခံသည္။

အလားတူ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ အူရီးဒူးက ကေမၻာ ဒီးယားႏုိင္ငံသို႔ မိုဘိုင္းဆင္းမ္ကတ္ သယ္ေဆာင္အသံုးျပဳသူအတြက္ SMS ကို အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေပး အပ္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းေခၚ ဆိုမႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေခၚ ဆိုမႈ၊ ဖုန္းအဝင္လက္ခံမႈအတြက္ က်ပ္ ၉၀၀ ေကာက္ခံသည္။

မိုင္တဲလ္သည္ Roaming ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတြင္ Viettel၊ လာအိုတြင္ Unitel၊ ကေမၻာဒီးယားတြင္ Metfone ေအာ္ပေရတာတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။