ဒဂံုတကၠသိုလ္၌ ကြန္ပ်ဴတာဘာ သာရပ္ ဒီပလိုမာတန္းတက္ ေရာက္ေနသူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၀ ခန္႔ရွိသည့္အနက္ ထူးျခားသူမွာ ေမာင္ဝင္းေရႊျဖစ္ သည္။ သူသည္ အသက္ (၂)ႏွစ္ အရြယ္ကစတင္ကာ အျမင္အာ႐ံု ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ေနာက္ မသန္စြမ္း ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္သို႔ အ လိုလိုေရာက္ရွိလာသည္။ ကေလးဘဝ၌ သူသည္ အ ခက္အခဲမ်ိဳးစံု ျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီး ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ပညာသင္ႏွစ္၌ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ေအာင္ ျမင္ခဲ့သည္။
မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ နည္းပညာေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ခ၀ဲၿခံမ်က္မျမင္ေက်ာင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္ (ဓာတ္ပံု − IShool-Myanma)

ဒဂံုတကၠသိုလ္၌ ကြန္ပ်ဴတာဘာ သာရပ္ ဒီပလိုမာတန္းတက္ ေရာက္ေနသူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၀ ခန္႔ရွိသည့္အနက္ ထူးျခားသူမွာ ေမာင္ဝင္းေရႊျဖစ္ သည္။ သူသည္ အသက္ (၂)ႏွစ္  အရြယ္ကစတင္ကာ အျမင္အာ႐ံု ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ေနာက္ မသန္စြမ္း ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္သို႔ အ လိုလိုေရာက္ရွိလာသည္။

ကေလးဘဝ၌ သူသည္ အ ခက္အခဲမ်ိဳးစံု ျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီး ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ပညာသင္ႏွစ္၌ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ေအာင္ ျမင္ခဲ့သည္။ အရည္အခ်င္းစစ္စာ ေမးပြဲမ်ားတြင္ သူက အသံျဖင့္ ရြတ္ဆုိ၍ အကူအညီေပးသူက စာျဖင့္ေရးသားေပးရသည္။

‘‘သခ်ၤာလိုဘာသာရပ္မွာ ေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။ စာေမးပြဲ ေျဖရင္ အကူအညီေပးသူနဲ႔ၾကား မွာ ရွင္းျပရတာ ခက္ခဲပါတယ္’’ဟု ေမာင္ဝင္းေရႊက တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုစဥ္က အခက္အခဲ ကို ေျပာသည္။ မသန္စြမ္းတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ဝင္ တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ေနာက္ နည္းပညာအေျခခံသက္ေမြးပညာ ကို သူေရြးခ်ယ္သည္။

မသန္စြမ္းအမ်ားစု ေရြးခ်ယ္ ေလ့ရွိသည့္ ဆံသပညာ၊ စက္ခ်ဳပ္ ပညာ၊ ပိုးစာထိုးပညာ၊ ဓာတ္ပံု ပညာ အစရွိသည္တုိ႔ကို ေရြးခ်ယ္ ျခင္းမရွိဘဲ KMD ကြန္ပ်ဴတာစင္ တာ၌ ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပညာရပ္ကို ေလ့လာခဲ့သည္။

သူသည္ ပ႐ိုဂရမ္ကုတ္ေရး သားသည့္အပိုင္းတြင္ ကြၽမ္က်င္ အဆင့္အထိ တတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး အ ရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၌ ပ႐ိုဂရမ္ကုတ္ ေရးသားသည့္ Developer အျဖစ္ အလုပ္ရရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ မသန္စြမ္းသူ ၂ ဒသမ ၃ သန္းရွိၿပီး အဆုိပါအ ေရအတြက္အနက္ ေမာင္ဝင္းေရႊ ကဲ့သို႔ အျမင္အာ႐ံုခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး ပ႐ို ဂရမ္ကုတ္ေရးသားႏုိင္သူမွာ အ နည္းငယ္သာရွိသည္။

မသန္စြမ္း  အမ်ားစုသည္ အတတ္ပညာသင္ယူရန္ ခက္ခဲ သည့္အျပင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ လည္း ခက္ခဲသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ ေရးအဖြဲ႕ တာဝန္ခံ မထိုက္ထိုက္ ေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘ကုမၸဏီေတြက အလုပ္ေခၚ ရင္ အတန္းပညာ၊ အသက္အရြယ္၊ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံ စတာေတြ သတ္မွတ္ထားေတာ့ မသန္စြမ္း အားလံုး အလုပ္ရဖို႔ဆုိတာ မလြယ္ ဘူး’’ဟု ၎က ေျပာသည္။ မသန္ စြမ္းအမ်ားစု၏ လိုအပ္ခ်က္မွာ အ တန္းပညာျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အသက္ (၆) ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္အၾကား မသန္စြမ္း ငါးဦးတြင္ သံုးဦးမွာ အတန္းပညာ သင္ၾကားႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ယူနီ ဆက္ျမန္မာက ထုတ္ျပန္သည္။ အတန္းပညာသင္ၾကားခြင့္မရရွိ သည့္ မသန္စြမ္းမ်ားသည္ ယခင္ က သက္ေမြးပညာရပ္အျဖစ္ အႏွိပ္ပညာမွအစ ဆံသပညာအပါအဝင္ အျခားေသာ ပညာရပ္မ်ိဳးစံုကို ေက်ာင္းျပင္ပပညာရပ္အျဖစ္ သင္ၾကားေလ့ရွိသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာေခတ္သို႔ေရာက္ရွိလာ သည့္အခါ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ နည္းပညာသက္ေမြး ပညာရပ္ တစ္ခုတုိးလာသည္။ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္နည္းပညာဘာသာရပ္သည္ ၎ တုိ႔အတြက္ လုပ္ခလစာေကာင္း မြန္ေစသည္ဟု  i School Myan-mar တြဲဖက္တည္ေထာင္သူ ဦးရဲ ဝင္းက ေျပာသည္။

မသန္စြမ္းဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ အၾကားအာ႐ံု၊ အျမင္အာ႐ံု၊ ဉာဏ္ရည္ႏွင့္ ကိုယ္လက္ အဂၤါဟု ေလးမ်ိဳးခြဲျခားထားသည္။

ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္ကို ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းအမ်ားစုက လြယ္ကူစြာ ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ေသာ္ လည္း အၾကား၊ အျမင္ႏွင့္ ဉာဏ္ ရည္မသန္စြမ္းအမ်ားစုက ျဖတ္ ေက်ာ္ရန္ ခက္ခဲသည္။

i School Myanmar ၏ စစ္ တမ္းတစ္ခုအရ မသန္စြမ္းမ်ား၏ ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳေနၿပီး ကြန္ပ်ဴတာအသံုး မျပဳသူအေရအတြက္မွာ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာရွိသည္။ အလားတူ မသန္စြမ္း ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ လက္ပ္ေတာ့ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ကြန္ပ်ဴ တာကိုသာ အသံုးျပဳၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈတြင္ စမတ္ဖုန္းကို ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အသံုးျပဳၿပီး လစဥ္ဘီလ္ က်ပ္တစ္ ေသာင္းေအာက္၌ အမ်ားဆံုးအ သံုးျပဳသည္။ ၎တုိ႔သည္ အ မ်ားနည္းတူ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ ဗိုက္ ဘာ၊ ဂိမ္းႏွင့္ အက္ပလီေကးရွင္း ေပါင္းစံုကို အေထာက္အကူနည္း ပညာမ်ားႏွင့္အတူ အသံုးျပဳႏုိင္ သည္။

အထက္ပါအခ်က္အလက္ သည္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ေျခာက္ခုရွိ မသန္စြမ္းမ်ားအေပၚ ကိုယ္စားျပဳေသာ္လည္း အတန္း ပညာသင္ၾကားႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ မသန္စြမ္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ ေၾကာင့္ စစ္တမ္းကို အေရအ တြက္အနည္းငယ္ကသာ ပါဝင္ ေျဖဆိုခြင့္ရခဲ့သည္ဟု i School Myanmar ၏ စစ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။


မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ သတင္းႏွင့္ အသိပညာ ျဖန္႔ေ၀ေပးသသည့္ အက္ပလီေကးရွင္းကို အသံုးျပဳေနစဥ္  (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ ေဒသတြင္ေနထုိင္သည့္ မသန္စြမ္း မ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ တတ္ကြၽမ္းရန္ ပိုမိုခက္ခဲေန ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပေဒသရွိ အျမင္အာ ႐ံုခ်ိဳ႕တဲ့သူအခ်ိဳ႕သည္ အသံထြက္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားႏွင့္ အျခားအေထာက္အကူျပဳ နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳ ၍ ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္ကို ေလ့လာႏုိင္ေၾကာင္း i School Myan-mar တြဲဖက္တည္ေထာင္သူ ဦးရဲ ဝင္းက ေျပာသည္။

‘‘အျမင္အာ႐ံုခ်ိဳ႕တဲ့သူထဲမွာ ကြန္ပ်ဴတာ ထူးခြၽန္သူေတြ၊ မိုဘုိင္းနည္းပညာ ထူးခြၽန္သူေတြရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ဖုန္းဆုိင္ဖြင့္ၿပီး ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးေနတဲ့လူေတြေတာင္ ရွိ တယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

မသန္စြမ္းမ်ားတြင္ အုိင္တီ နည္းပညာ ထူးခြၽန္သူမ်ားရွိ ေၾကာင္း၊ ၾကားခံနညး္ပညာမ်ား ကို အသံုးျပဳ၍ အျမင္အာ႐ံုခ်ိဳ႕တဲ့ သူမ်ားကို နည္းပညာဘာသာရပ္ သင္ၾကားေပးရာ၌ အသံပိုင္း (Audio) ဆုိင္ရာႏွင့္ စာစီစာ႐ိုက္ ပိုင္းတြင္ ကြၽမ္းက်င္အဆင့္အထိ တတ္ေျမာက္ေနသူအမ်ားအျပား ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီလုပ္ ငန္းရွင္အမ်ားစုသည္ မသန္စြမ္း မ်ားကို အလုပ္ခန္႔ရန္ ယံုၾကည္မႈ အားနည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ခဝဲ ၿခံမ်က္မျမင္ေက်ာင္း ကြန္ပ်ဴတာ ဆရာ ဦးဗနနန္က ေျပာသည္။

‘‘လုပ္ငန္းရွင္ေတြက မသန္ စြမ္းမ်ားကို စမ္းသံုးၾကည့္ရင္ သေဘာေပါက္လာမွာပါ။ သံုး ၾကည့္ေစခ်င္တယ္။ အရမ္းေမွ်ာ္ လင့္ထားတယ္’’ဟု ဦးဗနနန္က ေျပာသည္။

ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာဘာ သာရပ္တတ္ကြၽမ္းသည့္ မသန္ စြမ္းမ်ားကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္မႈ ႏႈန္းနည္းပါးေနသျဖင့္ အမ်ားစု သည္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ကာ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနသည္ဟု မသန္ စြမ္းကူညီေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္သည့္ မသန္စြမ္းမ်ားကို အလုပ္ေပးရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားသည္ ကုမၸဏီမူဝါဒတစ္ခု ခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါ က ပိုမိုေကာင္းမြန္ေၾကာင္း နည္း ပညာဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အ စည္း MIDO မွ မထိုက္ထိုက္ေအာင္ က ေျပာသည္။

အမည္မေဖာ္လိုသည့္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကမူ ၎အ ေနျဖင့္ မသန္စြမ္းနည္းပညာလုပ္ သား အနည္းငယ္ကို လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ ခန္႔အပ္ရန္ စဥ္းစားဖူးေသာ္ လည္း ၎တုိ႔၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း ေဆာင္တာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အ ေထာက္အကူျပဳ နည္းပညာမ်ား ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာ သည္။

‘‘မသန္စြမ္းအားလံုးရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ပဲ အထက္တန္း ေအာင္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ ကန္႔ သတ္ခ်က္ေတြရွိေနေပမယ့္ နည္း ပညာေတြေပၚလာၿပီ။ ဖုန္းေတြ လည္း သူတုိ႔သံုးေနၾကၿပီ။ သူတို႔ အတြက္ဆုိတဲ့ အက္ပလီေကးရွင္း ေတြ ေရးေပးတာ နည္းေနတယ္။ အဲဒါေတြလည္း လိုပါတယ္’’ဟု မထိုက္ထိုက္ေအာင္က ေျပာ သည္။

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာ ဘာသာရပ္တြင္ မသန္စြမ္းမ်ား သည္ သာမန္လူတို႔ထက္ ပိုမိုအား သာသည့္ အခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း အဆိုပါ အားသာခ်က္ႏွင့္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းခြင္ကိုက္ညီမႈရွိပါက အ လုပ္အကိုင္ခန္႔ထားျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းဦး က ေျပာသည္။

‘‘သူငယ္ခ်င္းလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္မွာ ဝန္ထမ္း ၇၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ အဲဒီရဲ႕ ၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းက မသန္စြမ္းေတြ။ သူကိုယ္ တုိင္က မသန္စြမ္းေတြကို အလုပ္ ခန္႔ထားဖို႔ ေပၚလစီတစ္ခု ခ်မွတ္ ထားတာ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာ အသံုးျပဳသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအၾကားတြင္ မသန္စြမ္းမ်ား ကို ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ သံ သယမ်ားရွိႏုိင္ေၾကာင္း အဆုိပါ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ အသိ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးသင့္ေၾကာင္း ဦးမင္းဦးက အ ႀကံျပဳသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ နည္းပညာကို အသံုးျပဳသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာ မက နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ ကမၻာေက်ာ္သည့္ Google, Face-book ကဲ့သို႔ ကုမၸဏီမ်ားက မသန္စြမ္းမ်ားကို သီးျခားက႑တစ္ခု အေနျဖင့္ ေခၚယူခန္႔အပ္သည္။

‘‘ကေမၻာဇဘဏ္နဲ႔ ျမန္မာအ ေရွ႕တုိင္းဘဏ္မွာဆိုရင္ Call Center အတြက္ စီစီတီဗီမွတ္တမ္း ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ မသန္စြမ္း ေတြကို အလုပ္အကိုင္ေပးထား တာရွိတယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ မသန္ စြမ္းသူမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ တာဝန္ခံ မထိုက္ထိုက္ေအာင္က ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အလုပ္ အကိုင္ေခၚယူမႈတြင္ ကိုယ္အဂၤါ မသန္စြမ္းသူမ်ားသာ အမ်ားဆံုး ရရွိတတ္ၿပီး အၾကားႏွင့္ အျမင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားမွာ အလုပ္အ ကိုင္ရရွိမႈ နည္းပါးသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘ေျခာက္လအတြင္း ကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္း ငါးခုေလာက္က မသန္စြမ္းေတြကို အလုပ္အကိုင္ ခန္႔အပ္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္။ အ လုပ္လိုခ်င္လို႔ လာေလွ်ာက္ထား တဲ့ မသန္စြမ္းက ၃၀ ေလာက္ရွိ တယ္။ အခုထိေတာ့ အလုပ္မရ ေသးဘူး’’ဟု မထိုက္ထိုက္ေအာင္ က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ နည္းပညာဘာသာရပ္ကို တတ္ကြၽမ္းသည့္ မသန္စြမ္းအေရအ တြက္ မ်ားျပားလာေၾကာင္း အား နည္းခ်က္သည္ လက္ေတြ႕လုပ္ ငန္းခြင္၌ အေတြ႕အႀကံဳမရွိသျဖင့္ သာမန္လူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အခါ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာျဖင့္ မသန္စြမ္းမ်ား အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းျပဳႏုိင္ရန္ အရည္ေသြးျမႇင့္ တင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အ ႀကံဳမ်ားရရွိေအာင္ ကူညီေပးရန္ ႏွင့္ အလုပ္ေခၚရာတြင္ အတန္း ပညာကန္႔သတ္ခ်က္ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကို မထိုက္ထိုက္ေအာင္က ေတာင္းဆိုသည္။

‘‘လုပ္ငန္းခြင္မွာ မသန္စြမ္း ေတြ ဝင္ေရာက္ဖို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ လည္း လိုေသးတယ္။ သူတုိ႔က သာမန္လိုမဟုတ္ဘူးေလ။ ကြန္ ပ်ဴတာသံုးမယ္ဆုိရင္ Keyboard ေတြ Mouse ေတြကအစေပါ့’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

အျမင္အာ႐ံုမသန္စြမ္းမ်ား ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာကြၽမ္းက်င္ မႈတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည့္ ပ႐ိုဂရမ္ကုတ္ေရးသားႏုိင္သူ ေမာင္ဝင္းေရႊ သည္ ၎ႏွင့္ ဘဝတူ မသန္စြမ္း မ်ားတြင္ နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္ ၍ အရည္အခ်င္းမ်ားစြာရွိေန ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကသာ ယံုၾကည္စြာျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ရန္လို အပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

၎ကိုယ္တုိင္ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာဘာသာရပ္ကို အလြန္ ဝါသနာပါသျဖင့္ လူသားအကူအ ညီ၊ နည္းပညာအကူအညီမ်ားစြာ ျဖင့္ ခက္ခဲစြာေလ့လာသင္ယူခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ မသန္ စြမ္းမ်ားကိုလည္း ကြန္ပ်ဴတာနည္း ပညာဘာသာရပ္ကို ေလ့လာလိုက္စားေစခ်င္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

‘‘စီးပြားေရးအရ တစ္ခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္ အလုပ္ေျပာင္းရင္ ေျပာင္းမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဝါသနာပါ တဲ့ အက္ပလီေကးရွင္းေတြကို ေတာ့ အမ်ားအတြက္ (ဒါမွမဟုတ္)မသန္စြမ္းေတြအတြက္ ဆက္ေရး ေနမွာပါ။

လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ႔ လည္း မသန္စြမ္းေတြကို အလုပ္ ခန္႔ၿပီး စမ္းသံုးၾကည့္ေစခ်င္တယ္’’ ဟု ေမာင္ဝင္းေရႊက ေျပာသည္။