ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ အသံုးျပဳ၍ ေငြေပးေခ်ျခင္းကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ နီးစပ္မႈျဖစ္လာ ေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမုိဘိုင္း ဂိမ္းတစ္ခုကို မိတ္ဆက္မည္ျဖစ္ၿပီး ပေရာဂ်က္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသိန္းေက်ာ္ အသံုးျပဳသြားမည္ဟု Wave Money ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မိုဘိုင္းဂိမ္း သည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေငြစုျခင္း၊ အ တိုးႏႈန္းေပးေခ်ျခင္း၊ အာမခံေပး ႏုိင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေလ့လာ သင္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

UN’s Capital Investment Agency (UNCDF)မွ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာ ေစရန္ မိုဘုိင္းဂိမ္းပေရာဂ်က္အ တြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုး သိန္းခန္႔ကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး ထပ္မံ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို Wave Money က စိုက္ထုတ္အ သံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။


ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မိုဘိုင္းဂိမ္း ကို ျဖန္႔ျဖဴး၍ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္လာရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ ေဆာင္ေသာ ပေရာဂ်က္သည္ အခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ပေရာဂ်က္ကာလအတြင္း အမ်ိဳး သမီးအေရအတြက္ ၂၆၀,၀၀၀ ဦး အား အသိပညာေပးႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

အက်ိဳးအျမတ္အေနျဖင့္ ပေရာဂ်က္ၿပီးဆံုးသည့္အခါ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ ၃၀,၀၀၀ ဦး အေနျဖင့္ Wave Money အ ေကာင့္မ်ားကို ဖြင့္လွစ္အသံုးျပဳ လာမည္ဟု ပေရာဂ်က္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္သူတို႔က ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အမ်ိဳးသမီးလူဦးေရ ၁ ဒသမ ၄ သန္းခန္႔သည္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ကို အသံုးျပဳေနသည္ဟု အစီရင္ခံ စာ၌ ေဖာ္ျပထားၿပီး အမ်ိဳးသမီး အားလံုး၏ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တရားမဝင္ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသာ အသံုးျပဳေနၾကသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ဘဏ္အေကာင့္ရွိသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြ ေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Wave Money သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အမ်ိဳးသမီးလူထုကို တရားဝင္ေငြေၾကးဆိုင္ ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳလာရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ သည္။