အမ်ဳိးသားအင္တာနက္ အိတ္ခ်ိန္းပြိဳင့္ (IXP) ကို အက်ဳိး အျမတ္ရယူျခင္းမရွိေသာအဖြဲ႕ အစည္းအျဖစ္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဦး ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ဟု ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ေၾက ညာသည္။

အမ်ဳိးသားအင္တာနက္ အိတ္ခ်ိန္းပြိဳင့္ (IXP) ကို အက်ဳိး အျမတ္ရယူျခင္းမရွိေသာအဖြဲ႕ အစည္းအျဖစ္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဦး ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ဟု ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ေၾက ညာသည္။

အမ်ဳိးသားအင္တာနက္ အိတ္ခ်ိန္းပြိဳင့္ ကုန္က်စရိတ္ကို အဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီမ်ားက အခ်ဳိးက် ထည့္ဝင္ရမည္ဟု ေၾကညာခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ဳိးသား အင္တာနက္အိတ္ခ်ိန္းပြိဳင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက  အင္တာနက္အသံုးျပဳရာတြင္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာေနသည့္ Bandwidth မ်ား ေလ်ာ့က်မည္ ဟု ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ေၾကညာသည္။

IXP ကို အစိုးရက ဦးေဆာင္ သည္ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိက ဦးေဆာင္ သည္ျဖစ္ေစ  မျဖစ္မေနအေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း IXP အေပၚ ကုမၸဏီတစ္ခု (သို႔ မဟုတ္) လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကအ က်ဳိးအျမတ္အတြက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထား ျခင္းမရွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း Global Technology ကုမၸဏီ စီအီးအို ဦးသိန္းသန္းတိုးက ေျပာ ၾကားသည္။

လက္ရွိ၌ ျပည္တြင္း၌ ထားရွိ ေသာ ဆာဗာမ်ားကို ျပည္တြင္း အသံုးျပဳသူမ်ားက ေခၚဆိုရာတြင္ IXP မရွိသျဖင့္ ျပည္ပတြင္ရွိသည့္ ဗဟိုဆံုရပ္ဆာဗာမ်ားသို႔ လွည့္ ပတ္ခ်ိတ္ဆက္ရသည့္အခါ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ Band- width အသံုးျပဳသျဖင့္ ေဒၚလာ ကုန္က်မႈမ်ား ရွိသည္။

‘‘IXP အတြက္ တည္ေဆာက္ ဖို႔ ကုန္က်စရိတ္က သိပ္မမ်ားပါ ဘူး။ ျပန္ရမယ့္ အက်ဳိးေက်းဇူးက မ်ားတယ္။ ေဒၚလာကုန္က်စရိတ္ ဘယ္ေလာက္သက္သာလာမလဲ ဆိုတာ အခ်ိန္ၾကာလာတဲ့အခါ ျပည္တြင္း Content ေတြမ်ားလာ တဲ့ေနာက္ အရမ္းသိသာလိမ့္မယ္’’ ဟု ဦးသိန္းသန္းတိုးက ေျပာသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Band- width အသံုးျပဳသည့္ ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျပည္တြင္းအင္တာနက္ ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က IXP တစ္ခုကို ၂၀၁၇ အတြင္း ပူး ေပါင္းတည္ေဆာက္ေသာ္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၌ ေဒတာစင္တာ မ်ားအပါအဝင္ ျပည္တြင္း အင္ တာနက္ Content ျပဳလုပ္သူအား လံုး ပါဝင္မွသာ ႏိုင္ငံ၏ ေဒၚလာ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ ဟု ၎ကေျပာသည္။