စားပြဲတြင္ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအ တြက္ Skype ၏ ပံုစံသစ္ကို မိုက္ က႐ိုေဆာ့ဖ္က ေၾကညာသည္။ Version 8.0 သည္ ဗီဒီယိုခ်က္ တင္ႏွင့္ မက္ေဆ့ခ်္အစီအစဥ္မ်ား သည္ ပံုစံေဟာင္းႏွင့္ မ်ားစြာဆင္ တူေသာ္လည္း အမ်ားအျပားပါဝင္ လာသည္။

စားပြဲတြင္ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအ တြက္ Skype ၏ ပံုစံသစ္ကို မိုက္ က႐ိုေဆာ့ဖ္က ေၾကညာသည္။ Version 8.0 သည္ ဗီဒီယိုခ်က္ တင္ႏွင့္ မက္ေဆ့ခ်္အစီအစဥ္မ်ား သည္ ပံုစံေဟာင္းႏွင့္ မ်ားစြာဆင္ တူေသာ္လည္း အမ်ားအျပားပါဝင္ လာသည္။

ယခုေနာက္ဆံုးဗားရွင္းတြင္ ဗီဒီယိုေခၚဆိုမႈမ်ားကို HD အရည္ အေသြး (1920 × 1080 Pirels) ျဖင့္ ျမင္နုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းေခၚ ဆိုမႈကိုလည္း ဆိုင္းငံ့ထားႏိုင္ကာ သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္ကို အျခားအသံုးျပဳသူ ၂၄ ဦးႏွင့္ တစ္ ၿပိဳင္တည္း မွ်ေဝထားႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ တစ္ႀကိမ္တြင္ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုႏွင့္ အျခားဖိုင္မ်ား ကို 300 MB အထိ မွ်ေဝႏုိင္သည္။ ၎တို႔ကို ခ်က္တင္ဝင္းဒိုးေပၚ ဆြဲတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အုပ္စုလိုက္ စကားေျပာရာ တြင္လည္း တစ္စံုတစ္ဦးသုိ႔ @ ျဖင့္ ေခၚယူ၍ တိုက္႐ိုက္ရည္ၫႊန္းႏိုင္သည္။ 

Skype 8.0 သည္ ယခင္ဗား ရွင္းအားလံုးေနရာတြင္ အစားထိုး ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအ တြက္ Skype ကို ဆက္လက္အသံုး ျပဳလိုသူမ်ားအေနျဖင့္  စက္တင္ဘာ ၁ ရက္အမီ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ လာမည့္လမ်ား တြင္ အသစ္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း၌ဖုန္းေခၚ ဆိုမႈမ်ားကို သိမ္းဆည္းႏိုင္ျခင္း၊ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို တစ္ဖက္မွ တစ္ ဖက္သို႔ စကားဝွက္ခံထားႏိုင္ျခင္း တို႔ ပါဝင္မည္ဟု မိုက္က႐ိုေဆာ့ဖ္ က ေျပာၾကားသည္။

Ref:DPA