၂၀၁၉ အေရာက္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံ လံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ တယ္လီစင္ တာ ၁၅၀ ဖြင့္လွစ္၍ ဆက္သြယ္ ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္ အလက္ကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက အခမဲ့ရယူအသံုးျပဳခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ အေရာက္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံ လံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ တယ္လီစင္ တာ ၁၅၀ ဖြင့္လွစ္၍ ဆက္သြယ္ ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္ အလက္ကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက အခမဲ့ရယူအသံုးျပဳခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

ယခုႏွစ္ မတ္လအထိ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ တယ္လီစင္တာ ၄၀ ၌ Wifi အင္တာနက္ကို အကန္႔အသတ္မရွိ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားၿပီး လက္ေတာ့ပ္၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ တက္ဘလက္တုိ႔လည္း ပံ့ပိုးထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း စီးပြားေရးအရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Reizo Umeda က ေျပာသည္။

တယ္လီစင္တာမ်ားတြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳရာ၌ လံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရမႈရွိေစရန္ႏွင့္ လုိအပ္သည္မ်ားကူညီရန္ ေလ့က်င့္ထားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားထားရွိမည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ေၾကညာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားတြင္ တယ္လီ ေနာသည္ ေက်းလက္ေဒသ၌ ေဘးကင္းေသာ အင္တာနက္အသံုးျပဳတတ္သူ မ်ားျပားလာေစရန္ ေဒသတြင္း စီးပြာေးရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အလင္းအိမ္စင္တာ ၂၀၀ ခန္႔ တည္ေဆာက္မည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။

‘‘ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္တဲ့ ေအာ္ ပေရတာေတြအေနနဲ႔ အခမဲ့ဒစ္ဂ်စ္ တယ္စင္တာေတြကို နယ္ေတြမွာ ဖြင့္ေပးတာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိ တယ္။ ေဒသတြင္းအတြက္ဆုိရင္ ပညာေရးျမင့္မားလာသလုိ ေအာ္ ပေရတာအတြက္ဆုိရင္လည္း အ သံုးျပဳတဲ့သူေပါၿပီး ဝင္ေငြျပန္ရ လာမယ္’’ဟု ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ တယ္လီစင္တာသို႔ သြားေရာက္အ သံုးျပဳသူ ကိုျမင့္ေမာင္က ေျပာ သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းသည္ အေျခခံဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္ရန္ တယ္လီစင္ တာမ်ားကို နယ္ေဒသမ်ားတြင္ ဖြင့္ လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာသည္။ ဖြင့္လွစ္ၿပီးျဖစ္သည့္ တယ္ လီစင္တာ ၄၀ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ႏွစ္ခုသာရွိၿပီး က်န္ရွိသည့္ တယ္ လီစင္တာမ်ားသည္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ား၌ ျဖစ္သည္။ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕မည့္ တယ္လီစင္တာမ်ား၏ တည္ေနရာကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေပ။