ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ e Go-vernment Master plan(၂၀၁၆-၂၀၂၀) မူၾကမ္းကို အမ်ားျပည္သူသုိ႔  ဇန္န၀ါရီပထမပတ္အတြင္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

‘‘ပလန္က ေရးထားတာၾကာ ၿပီ။ အခု တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾက ညာလိုက္ၿပီဆုိေတာ့   Industry ထဲမွာ  ျပန္ေဆြးေႏြးရေတာ့မွာေပါ့။   ျပန္တင္ျပသင့္တာရွိရင္လည္း   ျပန္တင္ျပသြားမွာပါ’’ဟု  ျမန္မာႏုိင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ဦးက ေျပာၾကား သည္။

 ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စာမ်က္ ႏွာ ၉၀ ပါ၀င္ေသာ e Govern- ment Master plan မူၾကမ္းကို အစိုးရက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ပါ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ အခန္းရွစ္ခန္းပါ၀င္သည့္ မာစတာပလန္ မူၾကမ္း၌ e Gov-ernment ေရတုိစီမံကိန္း၊ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။


eGovernment Master plan ကုိ ၂၀၁၄ ၌ အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္၏ ေငြေၾကးအကူအညီျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအ ခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီး ဌာန (ယခင္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး ဌာန)လက္ေအာက္တြင္ ေရးဆဲြခဲ့ ၿပီး ၂၀၁၅ ၌ ၿပီးစီးခဲ့သည္။

e Government Master plan ကို အစိုးရသစ္လက္ထက္၌ ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ခဲ့ၿပီး  ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီအတြင္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။