အလုပ္သမားၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာန၏ အလုပ္အကိုင္ေခၚ ယူေရး ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္၍ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ေခၚ ယူမႈအေရအတြက္ ျမင့္တက္လာ ေၾကာင္း အဆုိပါဌာန တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အလုပ္သမားၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာန၏ အလုပ္အကိုင္ေခၚ ယူေရး ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္၍ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ေခၚ ယူမႈအေရအတြက္ ျမင့္တက္လာ ေၾကာင္း အဆုိပါဌာန တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ ေခၚယူရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာ ေဖြႏိုင္ရန္ myanmarjob အမည္ ရွိ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို အလုပ္သမား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ဧၿပီက စ၍ ထူေထာင္ခဲ့ရာ သံုးလအတြင္း ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳသူမ်ားလာ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယင္းဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ အ လုပ္သမားေခၚယူလိုသည့္ အလုပ္ရွင္ဘက္က ေခၚယူလိုသည့္အေရအတြက္၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၊ လုပ္ခလစာေဖာ္ျပထားၿပီး အလုပ္အကိုင္လိုအပ္သူမ်ားသည္လည္း လုပ္ကိုင္လိုသည့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစားသို႔ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ရွာေဖြႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္ သမားေတြက မသိၾကေသးတာရွိ တယ္။ သိတဲ့သူေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဝင္ေရာက္ အသံုးျပဳေနၾကပါၿပီ။ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပ ေစမယ့္ကိစၥပါ’’ဟု အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္ဖြင့္လွစ္ စီစဥ္ေပးရာ ဧၿပီမွ ဇြန္လအထိ အလုပ္သမားေခၚယူလိုသည့္ အမွာစာတင္ေသာ အလုပ္ရွင္ ၄၇ ဦးရွိၿပီး ၎တုိ႔က လစ္လပ္ အလုပ္သမား ၁,၃၀၀ ဦး ေခၚယူ လိုသည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားတင္ကာ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း အလုပ္ သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းဝက္ဘ္ဆိုက္မွ အလုပ္ သမားေခၚယူမည့္ အမွာစာတင္ ရန္ အလုပ္ရွင္က ကနဦးမွတ္ပံု တင္၍ account ဖြင့္လွစ္ရမည္ ျဖစ္ရာ သံုးလအတြင္း account ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးသည့္ အလုပ္ရွင္ ၁၈၀ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ သိရသည္။