၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္တာအ တြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား ေဘးကင္းစြာ အင္တာနက္အသံုး ျပဳတတ္ေစရန္ လူဦးေရအနည္း ဆံုး ငါးေသာင္းခန္႔အား ပညာေပး မည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာတစ္ခုျဖစ္သည့္ တယ္လီေနာ မွ စံုစမ္းသိရသည္။ ေဘးကင္းစြာျဖင့္ အင္တာ နက္ အသံုးျပဳနည္းဆုိသည္မွာ အင္တာနက္ကိုအေျချပဳ၍ အႏုိင္ က်င့္ဗိုလ္က်မႈမ်ား၊ အင္တာနက္ အေျချပဳလိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံု ျဖတ္မႈမ်ား၊ အင္တာနက္ေပၚမွ အမုန္းစကားမ်ား စသည္တုိ႔ကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္တာအ တြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား ေဘးကင္းစြာ အင္တာနက္အသံုး ျပဳတတ္ေစရန္ လူဦးေရအနည္း ဆံုး ငါးေသာင္းခန္႔အား ပညာေပး မည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာတစ္ခုျဖစ္သည့္ တယ္လီေနာ မွ စံုစမ္းသိရသည္။

ေဘးကင္းစြာျဖင့္ အင္တာ နက္ အသံုးျပဳနည္းဆုိသည္မွာ အင္တာနက္ကိုအေျချပဳ၍ အႏုိင္ က်င့္ဗိုလ္က်မႈမ်ား၊ အင္တာနက္ အေျချပဳလိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံု ျဖတ္မႈမ်ား၊ အင္တာနက္ေပၚမွ အမုန္းစကားမ်ား စသည္တုိ႔ကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။


အင္တာနက္ကို အက်ိဳးရွိ စြာ အသံုးျပဳ၍ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ေဘးကင္းစြာ အင္တာနက္အသံုးျပဳနည္း ပညာေပးအစီအစဥ္ကို တယ္လီေနာက ၂၀၁၆ အတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဘးကင္းစြာ အင္တာနက္အသံုးျပဳနည္း လမ္း ၫႊန္စာအုပ္ကို တယ္လီေနာက ထုတ္ေဝၿပီး ၂၀၁၆ အတြင္း အုပ္ေရ ၁,၅၀၀ ေက်ာ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ သည္။

ေဘးကင္းစြာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္း ပညာေပးအစီအစဥ္ ကို ၂၀၁၆ အတြင္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အလင္းအိမ္စင္တာမ်ား၌ ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။