လိုင္စင္ေၾကးေပးသြင္း ရန္ မလိုအပ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ကို တိုးခ်ဲ႕အသံုးျပဳ ခြင့္ေပးရန္ ျမန္မာႀကိဳးမဲ့ဘေရာ့ဘန္းအသင္း အႀကံေပး Roland Berger အဖြဲ႕က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အဂၤလန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အခမဲ့ အသံုးျပဳခြင့္ေပးေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရးလႈိင္းႏႈန္းစဥ္ႏွင့္ ပါဝါစြမ္းအားကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ကာ လိုအပ္ခ်က္အရ

လိုင္စင္ေၾကးေပးသြင္း ရန္ မလိုအပ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ကို တိုးခ်ဲ႕အသံုးျပဳ ခြင့္ေပးရန္ ျမန္မာႀကိဳးမဲ့ဘေရာ့ဘန္းအသင္း အႀကံေပး Roland Berger အဖြဲ႕က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အဂၤလန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အခမဲ့ အသံုးျပဳခြင့္ေပးေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရးလႈိင္းႏႈန္းစဥ္ႏွင့္ ပါဝါစြမ္းအားကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ကာ လိုအပ္ခ်က္အရ တိုးခ်ဲ႕အသံုးျပဳခြင့္ေပးရန္ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။


ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ လႈိင္းႏႈန္း စဥ္နည္းဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ထား ၿပီး အဆိုပါနည္းဥပေဒ၌ သုေတ သနလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အင္တာနက္ကြန္ရက္အခမဲ့ထုတ္ လႊင့္ႏိုင္ရန္ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္မ်ားကို အတိအလင္းျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခမဲ့လႈိင္း ႏႈန္းစဥ္အျဖစ္ 2.4 GHz ကို ရာ ခိုင္ႏႈန္းအျပည့္ အသံုးျပဳခြင့္ေပး အပ္ထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္မ်ားကို အနည္းငယ္ သာ ေပးအပ္ထားသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ လိုင္စင္ကင္းလြတ္ခြင့္ရ ေသာ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္အတြက္ စည္း မ်ဥ္းခ်မွတ္မႈသည္ အျခားႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တင္းက်ပ္မႈ ရွိေနသည္ဟု Roland Berger အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အခ မဲ့လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ကို 5GHz ႏွင့္ 60 GHz ကို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္ အဝ ေပးသံုးရန္၊ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ ထုတ္လႊင့္သည့္ ပမာဏကို ယခု ထက္ပိုမိုခြင့္ျပဳရန္ Roland Bergerအဖြဲ႕က စာတမ္းျပဳစု၍ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ ေတာင္းဆိုသည္။

လက္ရွိ၌ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား တြင္ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ပါဝါကို ပမာဏ ပိုမိုခြင့္ျပဳရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အသံုး ျပဳမည္ဆိုပါက ထုတ္လႊင့္သည့္ ပါဝါပမာဏ ပိုမိုခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မွဴး ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ 5GHz ႏွင့္ 60 GHz ကို စီးပြားေရးက႑တြင္ လိုင္စင္ေၾကးကင္းလြတ္ခြင့္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အျပည့္အဝ ခြင့္ျပဳရန္ ကိစၥကို ျပန္လည္စိစစ္ရမည္ျဖစ္ ၿပီး အမွန္တကယ္ခြင့္ျပဳမည္ဆိုပါ ကနည္းဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ရမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

‘‘ဒါက ခြင့္ျပဳတဲ့ႏိုင္ငံေတြရွိ တယ္။ ခြင့္မျပဳတဲ့ႏိုင္ငံေတြ ရွိ တယ္။ သူတို႔က ခြင့္ျပဳတဲ့ႏိုင္ငံေတြ နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ျပတာပါ။ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ ဆိုတာကလည္း ႏိုင္ငံဘ႑ာအ မ်ားႀကီးရတဲ့အရာပါ။ ယတိျပတ္ မေျပာႏိုင္ပါဘူး’’ ဟု ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

ျမန္မာႀကိဳးမဲ့ ဘေရာ့ဘန္းအ သင္းတြင္ Myanmar Net, Speed Bird, True Net, AGB Communication, MM Net ႏွင့္ Horizon Telecom တို႔ ပါဝင္ဖြဲ႕ စည္းထားသည္။ ၎တို႔က အ ႀကံေပးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ Roland Berger အဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံ ၃၄ ႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးအ ႀကံေပးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသည္။