ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္ တက္မႈေၾကာင့္ ျပည္ပမွတင္သြင္း ေသာ စားအုန္းဆီေစ်း ႏွစ္လခန္႔ အတြင္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေစ်းျမင့္တက္လာသည္။ တစ္လလွ်င္ တန္ခ်ိန္ေလး ေသာင္းမွ ငါးေသာင္းအၾကား တင္သြင္းေနရေသာ စားအုန္းဆီေစ်းႏႈန္းသည္ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာန္ဖိုးစတင္ ျမင့္တက္သည့္ ဇြန္လလယ္၌ လက္ကားေစ်းတစ္ပိႆာ ၁,၅၈၅ က်ပ္ေစ်းရွိေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ တစ္ပိႆာက်ပ္ ၁,၈၇၀

 ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္ တက္မႈေၾကာင့္ ျပည္ပမွတင္သြင္း ေသာ စားအုန္းဆီေစ်း ႏွစ္လခန္႔ အတြင္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေစ်းျမင့္တက္လာသည္။

တစ္လလွ်င္ တန္ခ်ိန္ေလး ေသာင္းမွ ငါးေသာင္းအၾကား တင္သြင္းေနရေသာ စားအုန္းဆီေစ်းႏႈန္းသည္ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာန္ဖိုးစတင္ ျမင့္တက္သည့္ ဇြန္လလယ္၌ လက္ကားေစ်းတစ္ပိႆာ ၁,၅၈၅ က်ပ္ေစ်းရွိေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ တစ္ပိႆာက်ပ္ ၁,၈၇၀ ခန္႔သို႔ ေစ်းတက္လာသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ စား အုန္းဆီေစ်းျမင့္ျခင္းသည္ ေဒၚ လာေစ်းအေပၚ အဓိက မူတည္ ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားေစ်းအနည္း ငယ္ျမင့္တက္မႈႏွင့္ သေဘၤာအ ၀င္နည္းျခင္းကလည္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေစသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆီကုန္သည္ႏွင့္ ဆီလုပ္ငန္းရွင္္မ်ား အသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

စားအုန္းဆီေစ်း ျမင့္တက္ သကဲ့သို႔ တစ္လလွ်င္ တန္ခ်ိန္ ေျခာက္သိန္းခန္႔ ျပည္ပမွတင္သြင္းေနေသာ  စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းလည္း ႏွစ္လခန္႔အတြင္း  ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ ျမင့္တက္လာသည္။

ျပည္တြင္း  လက္လီေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေအာက္တိန္း 92 တစ္လီတာ ေစ်းႏႈန္းသည္ ဇြန္လလယ္တြင္ က်ပ္ ၈၇၀ မွ ၾသဂုတ္တြင္ က်ပ္ ၉၁၀ ျဖစ္သည္။

ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္တက္မႈ ေၾကာင့္ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ ပို႔ ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားက ေရးသား သည္။

ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၄၇၂ က်ပ္မွ ၁,၄၆၅  က်ပ္အတြင္း ေစ်းေပါက္ေနသည္။