ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ ဂ်က္ျဖင့္ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္ေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳး ရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္ၿပီး ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးေနသည့္ ေတာင္သူမ်ား ကို ကူညီေပးသင့္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးဝင္းက အႀကံျပဳ သည္။ ယမန္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ သဘာဝ ေရာ္ဘာ ထုတ္လုပ္ေသာ ႏုိင္ငံ မ်ားအသင္းသို႔

 ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ ဂ်က္ျဖင့္ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္ေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳး ရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္ၿပီး ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးေနသည့္ ေတာင္သူမ်ား ကို ကူညီေပးသင့္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးဝင္းက အႀကံျပဳ သည္။

ယမန္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ သဘာဝ ေရာ္ဘာ ထုတ္လုပ္ေသာ ႏုိင္ငံ မ်ားအသင္းသို႔ ဝင္ေရာက္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြး ေႏြးရာတြင္ ၎က ယင္းသို႔ အႀကံ ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြမ်ား စိုက္ထုတ္ၿပီး ေရာ္ ဘာၿခံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးကာ ကန္ထ ႐ိုက္စနစ္ျဖင့္ ငွားစားေနေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးဝင္းက ေျပာသည္။ ေရာ္ဘာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ေတာင္ သူမ်ားသည္ ေငြေၾကးအခက္အခဲ၊ နည္းပညာအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရာတြင္ အခက္ အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေနရေၾကာင္း ၎ က ဆုိသည္။

‘‘အစိုးရဆိုတာ ကိုယ္တုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ဖို႔ထက္ စီးပြားေရး လုပ္ေနသူေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြ ကို ကူညီေျဖရွင္းေပးျခင္းကသာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစု ေတြကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမွာ ျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု ဦးမ်ိဳးဝင္းက ေျပာ ၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သဘာဝေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူ မ်ားအသင္းသို႔ အသင္းဝင္ၿပီး ႏွစ္ စဥ္ေၾကးထည့္ေန႐ံုျဖင့္ ေရာ္ဘာ လုပ္ငန္း ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အသင္းဝင္အေန ျဖင့္ ရရွိလာသည့္ အခြင့္အလမ္း ကို အသံုးခ်ကာ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးေသာ ေရာ္ဘာေဈး ကြက္ကို ကမၻာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိေစ ရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ၎ က အႀကံျပဳသည္။

ကမၻာ့ေရာ္ဘာ အမ်ားဆံုး ထြက္ရွိသည့္ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္း ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရက ေရာ္ဘာစိုက္ ေတာင္သူႏွင့္ ေရာ္ဘာလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားကို ေငြထုတ္ေခ်းျခင္း၊ ေဈးကြက္ထဲမွ ေရာ္ဘာမ်ား ဝယ္ယူ ကာ သိုေလွာင္ထားေပးျခင္း၊ ေရာ္ဘာေဈးျမင့္တက္လာေစရန္ ကူ ညီေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ေပး ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးဝင္းက ေျပာသည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၾကည့္လိုက္ ရင္ ေရာ္ဘာ ေတာင္သူေတြကို အစိုးရကူတာမရွိသေလာက္ပါပဲ’’ ဟု ၎က ေထာက္ျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရာ္ဘာ ေရာင္းခ်ရန္ ေဈးကြက္အခိုင္အ မာမရရွိဘဲ ေဈးႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈ မရွိသျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေန ျဖင့္ ေရာ္ဘာမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ မ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမတ္သီတာထြန္းက ေဆြးေႏြး သည္။

ထို႔အျပင္ ေငြေၾကးမတတ္ ႏိုင္သျဖင့္ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အက္စစ္ကိုလည္း ေဈးနည္းသည့္ အရည္အေသြးနိမ့္ အက္စစ္သာ အသံုးျပဳရေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္ မႈပမာဏ တိုးတက္မႈမရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။ ‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံက ေရာ္ဘာ ေတာင္သူေတြဟာ ကုန္ၾကမ္းအ ဆင့္နဲ႔ပဲ တင္ပို႔ေနၾကတာျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ေဒၚျမတ္သီတာထြန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သဘာဝေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအသင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခဲ့သည္။ အသင္းဝင္ ထည့္ဝင္ေၾကးအျဖစ္ အေျခခံ ထည့္ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ငါးေထာင္ႏွင့္ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္မႈအရ အခ်ိဳးက်ထည့္ဝင္ေငြ ၄,၇၄၅ ေဒၚလာ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းခန္႔ထည့္ ဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။