ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်း ကြက္တြင္ ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး သည္ ယမန္ေန႔က အနည္းငယ္ ျပန္လည္က်ဆင္းၿပီး ၾသဂုတ္ ၈ ရက္၌ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၄၆၇ က်ပ္ ေစ်းဖြင့္ေၾကာင္း ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္သူ အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးက ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ အတက္အ က်မ်ားၿပီး ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ ညေနက တစ္ေဒၚလာ ၁,၄၇၅ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ၿပီးေနာက္ တစ္ရက္၌ ကိုးက်ပ္က်ဆင္းၿပီး တစ္ေဒၚလာ လွ်င္ ၁,၄၆၇ က်ပ္သို႔ ျပန္လည္က် ဆင္းလာသည္။

 ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်း ကြက္တြင္ ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး သည္ ယမန္ေန႔က အနည္းငယ္ ျပန္လည္က်ဆင္းၿပီး ၾသဂုတ္ ၈ ရက္၌ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၄၆၇ က်ပ္ ေစ်းဖြင့္ေၾကာင္း ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္သူ အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးက ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ အတက္အ က်မ်ားၿပီး ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ ညေနက တစ္ေဒၚလာ ၁,၄၇၅ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ၿပီးေနာက္ တစ္ရက္၌ ကိုးက်ပ္က်ဆင္းၿပီး တစ္ေဒၚလာ လွ်င္ ၁,၄၆၇ က်ပ္သို႔ ျပန္လည္က် ဆင္းလာသည္။ ေဒၚလာေစ်းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ျပင္ပေစ်းကြက္ တြင္ ေဒၚလာအေရာင္းအဝယ္ ေကာင္းေနသည္ဟု ေငြေၾကးဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေျပာ သည္။

အခ်ိန္ပိုင္းအတြင္း ကန္ေဒၚ လာတန္ဖိုး အေျပာင္းအလဲျမန္ ဆန္ျခင္းက ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ ငန္းမ်ား အခက္အခဲျဖစ္ရသည္ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ကန္ေဒၚလာစံခ်ိန္တင္ျမင့္ တက္ေနမႈကို ထိန္းရန္ ဗဟိုဘဏ္ က ၿပီးခဲ့သည့္ရက္မ်ား၌ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသို႔ ေဒၚလာစတင္ ေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အခ်ိန္ပိုင္းအတြင္း ေဒၚလာ တန္ဖိုးအေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ၿပီး ေစ်းျမင့္တက္မႈကို ကုစားရန္ ဗဟို ဘဏ္က စတင္ေဆာင္ရြက္လာ ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းေငြေၾကး ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာပမာဏ တိုးလာပါက တန္ဖိုးက်ဆင္းၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုးျမင့္တက္ရန္ ရည္ ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗဟိုဘဏ္က ေရာင္းခ် ေပးသည့္ေဒၚလာပမာဏသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ငါးေသာင္းမွ တစ္ သိန္းအၾကားသာရွိျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ အေျခအေန ကို ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္းအားနည္း သည္ဟုဆိုသည္။

ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ အခ်ိန္ပိုင္းအတြင္း ေဒၚလာတန္ဖိုး အေျပာင္းအလဲျမန္ျခင္းကို စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မလိုလား ေပ။ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ရန္ ဗဟို ဘဏ္တစ္ခုတည္းသာမက စီးပြား ေရးဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က အႀကံျပဳ သည္။

ေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္တက္မႈ ကို ကာကြယ္ရန္ ႏုိင္ငံအသီးသီးက တံု႔ျပန္သည့္ပံုစံမတူညီဘဲ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ဗဟိုဘဏ္ ၏ ေငြေၾကးမူဝါဒ တစ္ခုတည္း သာမက ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ဖန္တီး ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အခြန္ဆိုင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္က ၎၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။