စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြး ျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဌာန၏ စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ရန္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ကန္ ေဒၚလာ ၄၀ဒသမ၅ သန္းေခ်းယူ ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း အပူပိုင္းဇုန္ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ မေကြး၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွ ရာသီဥတုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးစီးပြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြး ျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဌာန၏ စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ရန္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ကန္ ေဒၚလာ ၄၀ဒသမ၅ သန္းေခ်းယူ ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း အပူပိုင္းဇုန္ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ မေကြး၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွ ရာသီဥတုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးစီးပြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြေခ်းယူရန္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ သက္ ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ယမန္ေန႔တြင္ လာ ေရာက္ရွင္းလင္းၿပီး အထက္ပါ ေခ်းေငြကို အတည္ျပဳရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးရာ၀န္ႀကီး ဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေခ်းေငြအတည္ ျပဳရန္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္မဲခြဲရာ ေထာက္ခံမဲ ၄၅၄ ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၁ ၊ ၾကားေနမဲ ငါးမဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။