တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အခ်ဳိ႕သည္ ၎တို႔ေဒသတြင္းရွိ တည္ေဆာက္ ၿပီးဟိုတယ္မ်ားကို အဆင့္သတ္ မွတ္ေပးရန္ အမ်ဳိးသားခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟို ေကာ္မတီသို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ မည္သည့္ ဟုိတယ္အဆင့္ မဆို အရက္၊ ဘီယာေရာင္းခ်မည္ ဆိုပါက ယစ္မ်ဳိးလိုင္စင္ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ဟိုတယ္တစ္ခု အဆင့္ သတ္မွတ္မည္ဆိုပါက အခ်ဳိ႕ေသာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ တြင္ အရက္၊ ဘီယာဘားမ်ား

 တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အခ်ဳိ႕သည္ ၎တို႔ေဒသတြင္းရွိ တည္ေဆာက္ ၿပီးဟိုတယ္မ်ားကို အဆင့္သတ္ မွတ္ေပးရန္ အမ်ဳိးသားခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟို ေကာ္မတီသို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

မည္သည့္ ဟုိတယ္အဆင့္ မဆို အရက္၊ ဘီယာေရာင္းခ်မည္ ဆိုပါက ယစ္မ်ဳိးလိုင္စင္ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ဟိုတယ္တစ္ခု အဆင့္ သတ္မွတ္မည္ဆိုပါက အခ်ဳိ႕ေသာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ တြင္ အရက္၊ ဘီယာဘားမ်ား ပါဝင္ေနသျဖင့္ ဟိုတယ္အဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ယစ္မ်ဳိး လိုင္စင္ ရရွိရန္ အေထာက္အကူ ျပဳမည္ဟု အမ်ဳိးသားခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟို ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ အႀကံျပဳသူမ်ားရွိသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယခင္က ဟိုတယ္မ်ားကို ၾကယ္ငါးပြင့္၊ ၾကယ္ေလးပြင့္စသျဖင့္ အဆင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ထုတ္ေပးျခင္းမရွိေပ။

‘‘တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြက အႀကံျပဳတာပဲ ရွိေသးတာ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတာ့ မထြက္ေသးဘူး။ ဟုိတယ္ႀကီး ေတြက ယစ္မ်ဳိးလိုင္စင္ရဖို႔ ခက္ ေနတယ္’’ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇယ်ာမ်ဳိးေအာင္ က ေျပာသည္။

ဟိုတယ္မ်ားသည္ အရက္၊ ဘီယာ ေရာင္းခ်ေနေသာ္လည္း လိုင္စင္ရရွိရန္ ခက္ခဲသျဖင့္ တရားမဝင္သေဘာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနရေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္လိုင္စင္ ရရွိထားသည့္ ဟိုတယ္အမ်ားစု သည္ အဆိုပါ ယစ္မ်ဳိးလိုင္စင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔မၾကာ ခဏ ဆက္သြယ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ယစ္မ်ဳိးဥပေဒတြင္ အရက္ လုိင္စင္ခြင့္ျပဳရန္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၌ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားခရီး သြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ အဆင္ေျပျခင္း မရွိ ေပ။

 ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္အထိ ယစ္မ်ဳိးလုိင္စင္ တစ္ သိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ခြင့္ျပဳ ခဲ့သည္။