ႏုိင္ငံျခားသားပုိင္ ကုမၸ ဏီမ်ားကို အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီထူ ေထာင္၍ အမ်ားျပည္သူသို႔ ရွယ္ ယာေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳမည္ဟု ေခ်း ေငြသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕၀င္ ဦးေဌးခြၽန္က ေျပာသည္။ အမ်ားျပည္သူသို႔ ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းမွတစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္သလို ေကာ္မရွင္ႀကီးၾကပ္မႈခံ ယူ၍ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ျပင္ပ၌  တုိက္႐ုိက္ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္ သည္။

 ႏုိင္ငံျခားသားပုိင္ ကုမၸ ဏီမ်ားကို အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီထူ ေထာင္၍ အမ်ားျပည္သူသို႔ ရွယ္ ယာေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳမည္ဟု ေခ်း ေငြသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕၀င္ ဦးေဌးခြၽန္က ေျပာသည္။

အမ်ားျပည္သူသို႔ ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းမွတစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္သလို ေကာ္မရွင္ႀကီးၾကပ္မႈခံ ယူ၍ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ျပင္ပ၌  တုိက္႐ုိက္ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္ သည္။

‘‘အရင္ ဥပေဒက ျမန္မာကုမၸဏီ၊ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီအဆင့္ခဲြထားတာ ရွိတယ္။ အခုကုမၸဏီ ဥပေဒက ဘာမွမခဲြထားဘူး။ ကုမၸ ဏီေထာင္လည္း မခဲြဘူး။ ရွယ္ ယာလည္း မခဲြဘူး။ ႏုိင္ငံျခားသား နဲ႔ ျမန္မာကိုမခဲြျခားတဲ့ ေခတ္ကို ေရာက္ေနၿပီ’’ ဟု ဦးေဌးခြၽန္က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီ မ်ားသည္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား ကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူသို႔ ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်လုိပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာနတြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၁ ရက္၌ စတင္အသက္၀င္သည့္ ကုမၸဏီဥပေဒတြင္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ား၌ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို  ရွယ္ယာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ေပးထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ရွယ္ယာ၀ယ္ယူခြင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေကာ္မရွင္က ႏွစ္ပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။ စာရင္း၀င္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား အဆင္သင့္ျဖစ္ပါက ရွယ္ယာမ်ားစတင္ ၀ယ္ယူႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံျခားသားကို ရွယ္ယာမည္မွ်ေရာင္းခ်မည္ကုိ ကုမၸဏီမ်ားက ကိုယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ ငါးခုရွိသည္။

‘‘ျပည္တြင္းကုမၸဏီ၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီမခဲြထားေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ ေကာင္းတာေတြလည္း ရွိတယ္။ အမ်ားျပည္သူကို ရွယ္ယာပါ ေရာင္းေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ စစ္ ေဆးမယ့္ ေကာ္မရွင္က ေသခ်ာ လုပ္ဖို႔လုိတယ္။ ေတာ္ၾကာဒီမွာ ရွယ္ယာလာေရာင္းၿပီး လစ္ေျပး သြားတာေတြလည္း ျဖစ္လာႏုိင္ တယ္’’ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေအးထြန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခား ပုိင္ကုမၸဏီႏွင့္ ကုမၸဏီ႐ုံးခဲြ ၆,၀၀၀ခန္႔ရွိသည္။ လက္ရွိအသက္၀င္ လာမည့္ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္အရ အဆုိပါ ကုမၸဏီမ်ားျပန္လည္မွတ္ ပုံတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။