ဧက ၁,၅၀၀ ခန္႔က်ယ္ ဝန္းသည့္ သထံုစက္မႈဇုန္နယ္ေျမ ၌ မည္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမဆို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏိုင္ေၾကာင္း စက္ မႈဝန္ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စိတ္ဝင္ စားမႈ ေဖာ္ျပလႊာဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ အဆိုပါ စက္မႈဇုန္နယ္ေျမ သည္ သထံုၿမိဳ႕နယ္ အင္းရွည္ရြာ အနီးတြင္ရွိၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိတ္ ဝင္စားပါက စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ အဆိုျပဳ လႊာ တင္ျပရမည္ဟု

 ဧက ၁,၅၀၀ ခန္႔က်ယ္ ဝန္းသည့္ သထံုစက္မႈဇုန္နယ္ေျမ ၌ မည္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမဆို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏိုင္ေၾကာင္း စက္ မႈဝန္ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စိတ္ဝင္ စားမႈ ေဖာ္ျပလႊာဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

အဆိုပါ စက္မႈဇုန္နယ္ေျမ သည္ သထံုၿမိဳ႕နယ္ အင္းရွည္ရြာ အနီးတြင္ရွိၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိတ္ ဝင္စားပါက စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ အဆိုျပဳ လႊာ တင္ျပရမည္ဟု ဝန္ႀကီးဌာန က ေၾကညာထားသည္။

‘‘စက္႐ံုေတြ အမ်ားစုက ရပ္ ဆိုင္းထားတယ္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳမွ ျပန္လည္ ပတ္ရမယ့္ စက္႐ံုေတြရွိတယ္။ အခု သထံုက ရပ္ဆိုင္းထားတဲ့ အထဲ မပါဘူး။ ေလာေလာဆယ္ လုပ္လို႔ရတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိး အတြက္ေပါ့’’ဟု စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာနဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးထြန္းျမင့္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိး ရွိေစမည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ခြင့္ျပဳႏုိင္ရန္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။

အဆိုပါ စက္႐ံုသည္ ၁၉၈၅ တြင္ စတင္ၿပီး လူစီးေမာ္ေတာ္ ယာဥ္၊ အေပါ့စားေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ အႀကီးစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ လယ္ယာသံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ၏ တာယာမ်ား ထုတ္လုပ္ေန သည္။ ရန္ကုန္တုိင္းရွိ စက္႐ံုႏွစ္႐ံု အပါအဝင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ စက္႐ံုေျခာက္ခုကို ပုဂၢလိကသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ဦးထြန္းျမင့္က ေျပာသည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ စက္႐ံု ၂၄ ႐ံုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က ယာယီရပ္ဆိုင္းထားသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည္။ အဆို ပါ စက္႐ံုမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ပုဂၢ လိကသိ႔ု ေရာင္းခ်မႈမ်ားအတြက္ အစိုးရက မူဝါဒခ်မွတ္ေပးရန္ ေစာင့္ေနေၾကာင္း ၎က ဆို သည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလီယံေထာင္ခ်ီ အ႐ံႈးေပၚ ေနျခင္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိကသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အစိုးရက စီစဥ္ေနသည္။

၂၀၁၇ မတ္လကျပဳလုပ္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ံု ေလး႐ံုကို ရပ္ဆိုင္းသင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီက တင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္က စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ စက္႐ံုမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ံုအမ်ား စုကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္က အဆိုပါစက္ ႐ံုမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးေသာ္လည္း မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အစိုးရေရာ လႊတ္ေတာ္ကပါ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မခ်ေသးဟု စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနကဆိုသည္။