သတ္မွတ္ကာလအ တြင္းကုမၸဏီမ်ား ျပန္လည္မွတ္ပံု တင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ျပန္ လည္ထိန္းသိမ္းခအျဖစ္  အမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီသည္ က်ပ္ ၂၅ သိန္း ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီသည္ က်ပ္ ႏွစ္သိန္းခြဲေပးရမည္ဟု ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ၾသဂုတ္ ၂  ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ မွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ ျခင္းအတြက္ ခိုင္လံုေသာ အ ေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္တင္ျပရမည္ ျဖစ္ၿပီးကုမၸဏီအမည္ကို ပယ္

 သတ္မွတ္ကာလအ တြင္းကုမၸဏီမ်ား ျပန္လည္မွတ္ပံု တင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ျပန္ လည္ထိန္းသိမ္းခအျဖစ္  အမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီသည္ က်ပ္ ၂၅ သိန္း ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီသည္ က်ပ္ ႏွစ္သိန္းခြဲေပးရမည္ဟု ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ၾသဂုတ္ ၂  ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

မွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ ျခင္းအတြက္ ခိုင္လံုေသာ အ ေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္တင္ျပရမည္ ျဖစ္ၿပီးကုမၸဏီအမည္ကို ပယ္ ဖ်က္ျခင္းမျပဳမီျပန္လည္ထိန္း သိမ္းႏုိင္ၿပီး ယင္းသို႔ထိန္းသိမ္း ျခင္းအတြက္  အထက္ပါအတိုင္း ေပးရမည္ဟု အဆိုပါဌာနကဆို ထားသည္။

၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္အထူး ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအရအစု ရွယ္ယာမ်ားျဖင့္ကန္သတ္ထား ေသာအမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျပန္လည္ထိန္း သိမ္းခအျဖစ္ က်ပ္ ႏွစ္သိန္းခြဲ၊  အစုရွယ္ယာမ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ ထားေသာအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား ကို က်ပ္ ၂၅ သိန္းသတ္မွတ္ထား သည္။ ခံ၀န္ခ်က္အားျဖင့္ တာ၀န္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီအ တြက္ က်ပ္တစ္သိန္းႏွင့္ ျပည္ပ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအတြက္ က်ပ္ ႏွစ္ သိန္းခြဲ ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီဥပေဒ အသစ္အရ အြန္လိုင္းစနစ္သံုးကုမၸဏီမွတ္ပံု တင္စနစ္ (MyCo)ကိုၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ MyCo သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုး e - Government စနစ္အျပည့္အ၀ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည့္ ဌာနျဖစ္ လာမည္ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီမ်ား ျပန္လည္မွတ္ပံု တင္ရာတြင္ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ ရာမေပးရေသာ္လည္း အြန္လိုင္း စနစ္အသံုးမျပဳဘဲ ႐ံုးသို႔လာ တင္ပါက ၀န္ေဆာင္ခက်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ေပးရမည္ဟု အဆုိပါ ဌာနက ဆိုထားသည္။

‘‘ျပည္လည္မွတ္ပံုတင္ရတာ လက္ရွိသက္တမ္းရွိတဲ့ ကုမၸဏီ ေတြပါ။ ဖ်က္သိမ္းထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြကေတာ့ တင္စရာမ လိုဘူး’’ ဟု အဆုိပါဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး ကေျပာသည္။

ျပည္တြင္း၌ ကုမၸဏီ ၆၀,၀၀၀ခန္႔ရွိၿပီး ယင္းတို႔ထဲတြင္    အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိ သည္။   ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ၾကာျမင့္ ေနသည့္ ကုမၸဏီဥပေဒအသစ္ ကို ၂၀၁၄ တြင္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲၿပီး ၂၀၁၇ တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္း ခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒတြင္ စီးပြားေရး လုပ္သာကိုင္သာရွိေရး ေျဖေလွ်ာ့ မႈအမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ထား ေၾကာင္း ဌာနကဆိုထားသည္။