မုိုိဘုိင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္ ျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ၀န္ ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္လုိသည့္ ဘဏ္မ်ား၊ မုိဘုိင္းေငြေၾကးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားစိတ္ပါ၀င္စားမႈေဖာ္ ျပခ်က္ (EOI)အဆုိျပဳလႊာတင္ျပ ရန္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အ ထူးကုန္စည္ခြန္ႏွင့္ သုံးလတစ္ ႀကိမ္ထမ္းေဆာင္ရသည့္၀င္ေငြ ခြန္မ်ားကုိ မုိဘုိင္းေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျပည္

မုိုိဘုိင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္ ျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ၀န္ ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္လုိသည့္ ဘဏ္မ်ား၊ မုိဘုိင္းေငြေၾကးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားစိတ္ပါ၀င္စားမႈေဖာ္ ျပခ်က္ (EOI)အဆုိျပဳလႊာတင္ျပ ရန္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အ ထူးကုန္စည္ခြန္ႏွင့္ သုံးလတစ္ ႀကိမ္ထမ္းေဆာင္ရသည့္၀င္ေငြ ခြန္မ်ားကုိ မုိဘုိင္းေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျပည္ တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အခြန္ထမ္း ျပည္သူမ်ား လြယ္ကူစြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာ(ICT)စနစ္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး အခြန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အခြန္ထမ္းေတြ ပုိအဆင္ ေျပေအာင္ ခ်န္နယ္တစ္ခုဖြင့္ေပး တယ္လုိ႔ယူဆပါတယ္’’ ဟု Myanmar Payment Union အမႈ ေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ဦးေဇာ္လင္း ထြဋ္ကေျပာသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက မုိဘုိင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္ျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ စီစဥ္ျခင္းသည္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည့္ဘဏ္မ်ားႏွင့္မုိဘုိင္းေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ထုတ္ကုန္အသစ္တစ္ခုထပ္မံရရွိမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။ အခြန္ထမ္းေဆာင္မည့္သူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူသက္သာၿပီး ယခင္ကဲ့သုိ႔ ဘဏ္၌သြားေဆာင္စရာ မလုိေၾကာင္း ဆုိသည္။

မုိဘုိင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္ျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ၀န္ေဆာင္ မႈေဆာင္ရြက္လုိသည့္ ဘဏ္မ်ား ႏွင့္မုိဘုိင္းေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈေဖာ္ျပ ခ်က္အဆုိျပဳလႊာကုိ ဩဂုတ္ ၃၀ ရက္ညေနေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေန ျပည္ေတာ္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသုိ႔ တင္ျပႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။