ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်း ကြက္တြင္ ႏွစ္လေက်ာ္အတြင္း ကန္ေဒၚလာတန္ဖုိး ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔ျမင့္တက္ၿပီး ဩဂုတ္ ၃ ရက္ တြင္ တစ္ေဒၚလာက်ပ္ ၁,၄၆၀ သုိ႔ ေရာက္လာသည္။ ဇြန္လ ၁ ရက္က က်ပ္ ၁,၃၅၀ ခန္႔ေစ်းရွိေသာ ကန္ေဒၚ လာတန္ဖုိးသည္ ႏွစ္လေက်ာ္အ တြင္း တစ္ေဒၚလာက်ပ္ ၁၁၀ တက္လာသည္။ လက္ရွိအစုိးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြ တန္ဖုိးစံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး တစ္ေဒၚလာက်ပ္ ၁,၅၀၀
ကန္ေဒၚလာလဲႏႈန္း ၁,၅၀၀ က်ပ္အထိ တက္လာႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။ (ဓာတ္ပံု − အီးပီေအ)

 ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်း ကြက္တြင္ ႏွစ္လေက်ာ္အတြင္း ကန္ေဒၚလာတန္ဖုိး ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔ျမင့္တက္ၿပီး ဩဂုတ္ ၃ ရက္ တြင္ တစ္ေဒၚလာက်ပ္ ၁,၄၆၀ သုိ႔ ေရာက္လာသည္။

ဇြန္လ ၁ ရက္က က်ပ္ ၁,၃၅၀ ခန္႔ေစ်းရွိေသာ ကန္ေဒၚ လာတန္ဖုိးသည္ ႏွစ္လေက်ာ္အ တြင္း တစ္ေဒၚလာက်ပ္ ၁၁၀ တက္လာသည္။

လက္ရွိအစုိးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြ တန္ဖုိးစံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး တစ္ေဒၚလာက်ပ္ ၁,၅၀၀ အထိေရာက္လာႏုိင္သည္ဟု စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က မွန္း ဆသည္။

‘‘က်ပ္ေငြက ထပ္က်ႏုိင္ ေသးတယ္’’ ဟု စီးပြားေရးပညာ ရွင္ေဒါက္တာေအာင္ကုိကုိက သူ ၏အျမင္ကုိေျပာသည္။ ႏုိင္ငံ့စီး ပြားေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္အ ေျခအေနတြင္ ရွိေနၿပီး ေဒၚလာ တန္ဖုိးျမင့္တက္၍ က်ပ္ေငြတန္ ဖုိးက်ဆင္းသည္ကုိ အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းေငြေၾကး ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာတန္ဖုိး ျမင့္တက္ေနျခင္းက ႏုိင္ငံတကာ အေျခအေနအေပၚလုိက္၍ ေစ်းဆြဲတင္္မႈမ်ား၊ ေစ်းကစားမႈမ်ား ေၾကာင့္ ပုိမုိျမင့္တက္ေနျခင္းျဖစ္ သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အ ခ်ိဳ႕က ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးေစ်း ကြက္တြင္ ေဒၚလာတန္ဖုိးျမင့္ တက္ေနသည္ဆုိေသာ္လည္း ျမန္ မာႏုိင္ငံက ပုိမုိတက္ေနျခင္းသည္ ေစ်းကစားမႈမ်ားကုိ သိသာေစ ေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပုိ႔ကုန္က႑ တြင္ ဆန္စပါးႏွင့္ျပည္ပပဲမ်ိဳးစုံ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္းက လက္ရွိ တြင္ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပု႔ိကုန္က႑ သည္ မုိးရာသီတြင္ေလ်ာ့က်ေလ့ ရွိျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိေဒၚလာ တန္ဖုိးျမင့္တက္ခ်ိန္တြင္ ျပည္ တြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းပါ လိုက္ျမင့္ တက္ေၾကာင္း ၎တို႔ကဆုိသည္။

ကန္ေဒၚလာတန္ဖုိးႏွင့္တိုက္ ႐ုိက္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ျပည္ တြင္းစက္သုံးဆီေစ်းသည္  တစ္ လီတာလွ်င္ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ေစ်းျမင့္တက္လာသည္။ ဇြန္လ ၁ရက္တြင္ ဓာတ္ဆီတစ္လီတာ က်ပ္ ၈၇၀ မွ ဩဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ တစ္လီတာက်ပ္ ၉၀၀ သုိ႔တက္လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေငြ ေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာတန္ ဖုိးျမင့္တက္မႈ သက္သာေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟုိဘဏ္အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ကုိ ၀င္ဟန္႔သင့္သည္ ဟု အၿငိမ္းစားဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။

ယခင္အစုိးရ လက္ထက္ တြင္ ေဒၚလာတန္ဖုိးျမင့္တက္ၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းပါက ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဗဟုိ ဘဏ္တုိ႔က ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ား၊ ေငြလဲေကာင္တာ မ်ားကုိ ေခၚယူေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ၿပီးေနာက္ ေဒၚလာတန္ဖုိး ျပန္လည္က်ဆင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္တြင္ ေဒၚလာတန္ဖုိး ျမင့္တက္မႈကုိ ဗဟုိဘဏ္က ေစာင့္ၾကည့္သည့္အဆင့္၌သာ ရွိေနသည္။

ကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္္မာက်ပ္ လဲႏႈန္းသည္ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ ပထမ ဆုံးႏွစ္ ၂၀၁၆ ကုန္ခါနီးက တစ္ ေဒၚလာ ၁,၄၄၄ က်ပ္အထိစံခ်ိန္ တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ဖူးသည္။ ထုိ႔ ေနာက္ေဒၚလာတန္ဖုိး ျပန္လည္ က်ဆင္းၿပီး ၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္လုံးႏွင့္ ၂၀၁၈ ဇြန္လလယ္အထိ တစ္ေဒၚ လာက်ပ္ ၁,၃၅၀ ခန္႔တြင္ ေစ်းအ ေျပာင္းအလဲရွိခဲ့သည္။