ကနီၿမိဳ႕နယ္တြင္ တင္ ၀င္းထြန္းကုမၸဏီက ၾကက္ဆူပင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ တစ္ဧကက်ပ္ တစ္ရာ ႏႈန္းျဖင့္ ဧက ၃,၂၀၀ ကိုႏွစ္ ၃၀ ေျမငွားလုပ္ကိုင္ခြင့္ ဖ်က္သိမ္းရန္ အဆို လက္ခံေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးသန္းက ေျပာသည္။

 ကနီၿမိဳ႕နယ္တြင္ တင္ ၀င္းထြန္းကုမၸဏီက ၾကက္ဆူပင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ တစ္ဧကက်ပ္ တစ္ရာ ႏႈန္းျဖင့္ ဧက ၃,၂၀၀ ကိုႏွစ္ ၃၀  ေျမငွားလုပ္ကိုင္ခြင့္ ဖ်က္သိမ္းရန္  အဆို လက္ခံေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးသန္းက ေျပာသည္။ 


ယမန္ေန႔က စစ္ကိုင္းတိုင္း  ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေ၀းတြင္ ကနီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္း ၀င္းတင္သြင္းေသာအဆိုကိုလႊတ္ ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ဆံုး ျဖတ္ခဲ့သည္။ 

‘‘ေဆြးေႏြးမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အေနနဲ႔ မနက္ျဖန္ (ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္) ညေနေနာက္ဆံုးထား ေပး ပို႔ဖို႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးက ေၾက ညာထားတယ္။ လာမယ့္တနလၤာ ေန႔မွာ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟုဦးထြန္းထြန္း၀င္းကေျပာ သည္။ 

၂၀၀၈ - ၂၀၀၉ ဘ႑ာႏွစ္ မွယေန႔အထိ တင္၀င္းထြန္း ကုမၸဏီက ေျမငွားရမ္းခအခြန္ေငြ မ်ားလံုး၀ေပးသြင္းျခင္း မရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီးစာခ်ဳပ္ပါအ ခ်က္အလက္မ်ား လိုက္နာမႈမရွိ သျဖင့္ ေပါက္အင္းေတာင္ေဒသ တင္၀င္းထြန္းကုမၸဏီႏွင့္ သစ္ ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ခ်ဳပ္ ဆိုထားေသာ  ၾကက္ဆူပင္စိုက္ ခင္းေျမဧက ၃,၂၀၀ စိုက္ပ်ိဳးရန္ ႏွစ္ ၃၀ ေျမငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ကိုဖ်က္သိမ္း၍ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမအျဖစ္ ျပန္ လည္သတ္မွတ္ေပးရန္ အဆိုကို ဦးထြန္းထြန္း၀င္းက လႊတ္ေတာ္ သို႔တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ 

တင္၀င္းထြန္း ကုမၸဏီက ၾကက္ဆူစိုက္ပ်ိဳးရန္ေျမေနရာ ရရွိ ၿပီးေနာက္ေဒသခံေတာင္သူ ခုနစ္ ဦးသည္ က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္တရားစြဲခံရကာ ေထာင္က်ၿပီးအမႈရင္ဆိုင္ ေနရေသာ ေဒသခံေတာင္သူ ၆၃  ဦးအထိရွိေၾကာင္း အဆိုတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။ 

တင္၀င္းထြန္း ကုမၸဏီႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဦးစီးဌာနတို႔ သည္ ၂၀၀၉ မတ္လ ၂၅ ရက္ တြင္ ႏွစ္ ၃၀ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ၾကက္ဆူ စိုက္ပ်ိဳးရန္ငွားရမ္းခဲ့ေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။