အရက္၊ ဘီယာ ေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ အရက္ ေသာက္သုံးမႈကုိ အားေပးရာ ေရာက္သျဖင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ စာ ေစာင္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာထည့္ သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရန္ အရက္၊ ဘီယာ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား စည္းကမ္းခ်မွတ္သင့္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဒု၀န္ႀကီးက ေျပာ သည္။ ဩဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ က်င္းပ ေသာအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀း၌ မႏၲေလးတိုင္း မဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဒါက္

အရက္၊ ဘီယာ ေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ အရက္ ေသာက္သုံးမႈကုိ အားေပးရာ ေရာက္သျဖင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ စာ ေစာင္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာထည့္ သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရန္ အရက္၊ ဘီယာ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား စည္းကမ္းခ်မွတ္သင့္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဒု၀န္ႀကီးက ေျပာ သည္။

ဩဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ က်င္းပ ေသာအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀း၌ မႏၲေလးတိုင္း မဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဒါက္ တာဦးႂကြယ္ႂကြယ္၏ ‘အရက္ ေၾကာ္ျငာမ်ား စည္းကမ္းမဲ့စြာ အ လြန္အၾကဴး ျပဳလုပ္ေနျခင္းကုိ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေပးရန္ အစီ အစဥ္ရွိ၊ မရွိ’ ေမးခြန္းကုိ ေျဖၾကား ရာ၌ ၎ကထုိသုိ႔အႀကံျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ယစ္မ်ိဳးလုိင္စင္ယူထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ ႀကီးဌာနက ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ ဖုိ႔ လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦး ေအာင္လွထြန္းက ေျပာသည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအ ေနျဖင့္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ တီဗီ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုိက္နာရမည့္ စည္း မ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားထုတ္ျပန္ကာ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးေအာင္လွထြန္းက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္ထား ေသာေၾကာ္ျငာမူ၀ါဒတြင္ ဘီယာ ႏွင့္၀ုိင္အပါအ၀င္ အရက္ေၾကာ္ ျငာမ်ားႏွင့္စီးကရက္၊ ေဆးျပင္း လိပ္၊ ေဆးရြက္ႀကီးျဖင့္လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်မႈ၊ ၀ယ္ယူ သုံးစြဲမႈမ်ားအေပၚ တိုက္႐ုိက္ျဖစ္ ေစ၊ သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ အားေပး သည့္ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရဟု ပါရွိ သည္။

 အရက္ေသာက္သုံးျခင္း သည္ တစ္မ်ိဳးသားလုံး၏က်န္းမာ ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈစသည္တို႔ကုိ ဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္ႏုိင္သျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္ ေၾကာင္း ဦးေအာင္လွထြန္းက ဆုိသည္။

 အရက္ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ ကား၊ ဆိုင္ကယ္စသည္တို႔ကံစမ္း မဲေဖာက္ေပးမည္ဟု မက္လုံးေပး ကာ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ တီဗီအ စီအစဥ္မ်ား၌ အလြန္အမင္း ေၾကာ္ျငာေနေၾကာင္း ေမးျမန္း သည့္ ေဒါက္တာဦးႂကြယ္ႂကြယ္က ေျပာသည္။

‘‘စားသုံးသူရဲ႕အသိတရား၊ ဉာဏ္ပညာနဲ႔ ဆင္ျခင္တရားတို႔ ကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ရာေရာက္ပါ တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ကုိယ္ပိုင္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကုိ လည္း ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ပါ တယ္။ အဲဒါဟာ ရွိသင့္ရွိထုိက္တဲ့ က်င့္၀တ္ေတြနဲ႔ မညီပါဘူး’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ အရက္အမွတ္တံ ဆိပ္တစ္ခုသည္ အရက္ဟု လူ တိုင္းသိေနေသာ္လည္း ေရသန္႔ ဆုိကာ ေျဗာင္လိမ္ေျဗာင္စား ေၾကာ္ျငာေနေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ ေၾကာ္ျငာျခင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႕အ စည္းႏွင့္ ထားရွိရမည့္စာရိတၱ၊ တန္ဖုိးမ်ားကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာ ေရာက္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဦး ႂကြယ္ႂကြယ္က ဆုိသည္။

‘‘အဲဒါေတြကုိ ထိထိေရာက္ ေရာက္တားျမစ္အေရးယူသင့္ပါ တယ္’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

အရက္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအ ေနျဖင့္ အရက္ေၾကာ္ျငာရာတြင္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ တိက်စြာလုိက္ နာေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ထုိ သုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက အ ေရးယူသင့္ေၾကာင္း ဦးေအာင္လွ ထြန္းက ေျပာသည္။

 ၂၀၁၇ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အေန ျဖင့္ ယစ္မ်ိဳးခြန္က်ပ္သန္း ၉၄၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းပမာဏ သည္ အရက္ေသာက္သုံးမႈ ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြား ေရးႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အင္မတန္ နည္းပါးေၾကာင္း ေဒါက္တာဦး ႂကြယ္ႂကြယ္က ေထာက္ျပသည္။

ထုိ႔အျပင္ အရက္ေသာက္ သုံးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးႏုိင္သည့္အ သည္းေရာဂါကုိ ကုသေပးသည့္ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံ၊ ေဆးပစၥည္းႏွင့္ ဆရာ၀န္မ်ား၏အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အဆုိပါယစ္မ်ိဳးခြန္ မွ ရရွိသည့္ပမာဏသည္ နည္းပါး ေၾကာင္း၊ အရက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္က ႏႈိင္းဆ၍မရေလာက္ ေအာင္အထိ ဆုံး႐ႈံးမႈရွိေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။