တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အာရွ-ပစိဖိတ္ လုံၿခံဳေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပထမဆုံးစကၠဴျဖဴစာတမ္းကို ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ေပက်င္း၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁  ။            ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အာရွ-ပစိဖိတ္ လုံၿခံဳေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပထမဆုံးစကၠဴျဖဴစာတမ္းကို ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက အျပည့္အစုံေဖာ္ျပသည့္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ပါ ယင္းစာတမ္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက “ႏိုင္ငံငယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံလတ္မ်ားအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားၾကားတြင္ အစြန္းလြတ္ေအာင္ေန၍ ဘက္မလိုက္မိဖုိ႔ လုိေၾကာင္း”အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“ႏိုင္ငံတိုင္းက ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈအစား ေဆြးေႏြးမႈလမ္းေၾကာင္းသစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပူးေပါင္းအားထုတ္သင့္ေၾကာင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႔ျခင္းအစား မိတ္ဖက္ျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာရွ-ပစိဖိတ္မိတ္ဖက္ျပဳျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးစီးပြားေဖာ္ေဆာင္မႈတို႔ကို တည္ေဆာက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။” စကၠဴစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထပ္မံ၍ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻ႔လုံၿခံဳေရးတို႔အတြက္ ပိုမိုတာဝန္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပသည္။ “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကတစ္ဆင့္ လုံၿခံဳေဘးကင္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အသင့္ရွိသည္။ အျပန္အလွန္အက်ိဳးစီးပြားရလဒ္ေပၚထြန္းေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ စိတ္ေနသေဘာထားရွိထားသည္။ ေဒသတြင္းအျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးတို႔ကုိ ေဖာ္ေဆာင္သြားလိုသည္။”ဟု ေရးသားထားသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားဆဲျဖစ္ကာ ယင္းအေရးကို အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။