ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီက သမၼတပတ္ဂြန္ေဟး၏ လူယုံေတာ္ ေခ်ာင္ဆြန္စီ တည္ေထာင္သည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားသို႔ လႈဒါန္းေငြမ်ား ေပးကမ္းခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည္။

ဆိုးလ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ။            ။ ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီကို အႀကီးအကဲအျဖစ္ ဆက္ခံရမည့္ လီေဂ်ေယာင္းက အာဏာလက္မဲ့ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံတြင္ သံသယရွိရသူတစ္ဦးအျဖစ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေန၍ စစ္ေမးခံရရန္ ရွိေနသည္။

ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီက သမၼတပတ္ဂြန္ေဟး၏ လူယုံေတာ္ ေခ်ာင္ဆြန္စီ တည္ေထာင္သည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားသို႔ လႈဒါန္းေငြမ်ား ေပးကမ္းခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည္။

ထိုလႈဒါန္းေငြမ်ားက အျငင္းပြားဖြယ္ ကုမၸဏီႏွစ္ရပ္ေပါင္းစည္းျခင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအေထာက္အပံ့ရရန္ အသုံးခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ား ေပၚထြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

လီေဂ်ေယာင္းအေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ အထူးၾကားနာမႈကို စစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရိွသူမ်ားက ေျပာသည္။

ဆမ္ေဆာင္းဖက္ကမူ မည္သည့္ထင္ျမင္ခ်က္မွ် ေပးျခင္း မရွိေပ။

လီေဂ်ေယာင္းသည္ လက္ရွိတြင္ ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီႀကီး၌ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏွလုံးေရာဂါခံစားလာရသည့္ ဖခင္ျဖစ္သူ လီကန္ဟီးၿပီးေနာက္ ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီအုပ္စုကို အေမြဆက္ခံရဖို႔ က်ိန္းေသေနသူလည္းျဖစ္သည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံေၾကာင့္ သမၼတ ပတ္ဂြန္ေဟးအား ဖြဲ႔စည္းပုံခုံ႐ုံးက လႊတ္ေတာ္မဲအရ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ အာဏာဖယ္ရွားထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပတ္ဂြန္ေဟးအေနျဖင့္ တရားဝင္သမၼတအျဖစ္ ရွိေနေသာ္လည္း အာဏာမဲ့ျဖစ္ကာ သမၼတလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ လႊဲေျပာင္းေပးထားရျခင္းျဖစ္သည္။

ဆမ္ေဆာင္းအႀကီးအကဲအေပၚ ယခုကဲ့သို႔ သံသယရွိ စြဲဆိုမႈမ်ားသည္ ဆမ္ေဆာင္း၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစုျဖစ္ေသာ Samsung C&T ႏွင့္ Cheil Industries စက္မႈလုပ္ငန္းတို႔ၾကား ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းမႈ ျပဳလုပ္ရာမွ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအျငင္းပြားဖြယ္ ကုမၸဏီခ်င္း ေပါင္းဖြဲ႔မႈတြင္ ႏိုင္ငံေရးအေထာက္အပံ့ရရွိေအာင္ သမၼတ၏ လူယုံ တည္ေထာင္ေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားသို႔ လႈဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရျခင္းျဖစ္သည္။