ေကာက္ခံရရွိေသာ ဝင္ေငြခြန္ရေငြမ်ားကို အားလံုးမဟုတ္သည့္တိုင္ အမ်ားစုကို ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိသင့္သည္။ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြခြန္အျပင္ ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္ မ်ားကို စည္းၾကပ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ထိုအခြန္ႏွစ္ရပ္လံုးမွ ရေငြမ်ား အေပၚ ခံစားခြင့္ရွိသင့္သည္။

၀င္ေငြခြန္

ဝင္ေငြခြန္သည္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားေသာ အခြန္အမ်ဳိးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဝင္ေငြခြန္သည္ အမ်ားဆံုး ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝသံုးစြဲႏိုင္ေသာ အခြန္တစ္ခု (the most redistributive tax) ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စုအျပင္ ျပည္နယ္မ်ားကပါ ရရွိသင့္သည္ဟု အခ်ဳိ႕က ရႈျမင္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစသည့္ လူမႈေရးက႑အစီအစဥ္မ်ားကို တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်င္ ဝင္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္ ရွိသင့္ပါသည္။ အခြန္စနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေနအထားအရ ဝင္ေငြခြန္ အားလံုးကို ျပည္နယ္မ်ားက စည္းၾကပ္ေကာက္ခံရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္တိုင္ ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္၏ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသကို ျပည္နယ္ကိုယ္ပိုင္ အခြန္အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ကာမိေစရန္ ဝင္ေငြခြန္အခ်ဳိ႕စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံခြင့္ကို   ျပည္နယ္မ်ားအား အပ္ႏွင္းသင့္ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဝင္ေငြခြန္အားလံုးနီးပါးကိုျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ ျပည္နယ္မ်ားသည္ “ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ” ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေသာ ဝင္ေငြခြန္မ်ား စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္ ရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မည္သည့္ အတိုင္းအတာရွိေဆာင္ရြက္ ခြင့္ရွိသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုမွာ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ေကာက္ခံရရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုဝင္ေငြခြန္မ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားႏွင့္ မွ်ေဝျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝင္ေငြခြန္တြင္ ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိရာ လက္ရွိ မွ်ေဝေနေသာ ဝင္ေငြခြန္မွာ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြခြန္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံရရွိေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ေကာက္ခံရရွိေသာ ဝင္ေငြခြန္ရေငြ၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ က ျပည္လည္မွ်ေဝေပးသည္။ ျပည္ေထာင္စု ဝင္ေငြခြန္ရေငြမ်ားပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြ စာရင္းမွ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား အေထြေထြလႊဲေျပာင္းေငြပံုစံျဖင့္သာ ယခင္က်င့္သံုးလာခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားကို မွ်ေဝအခြန္ႏွင့္ အေထြေထြ ေထာက္ပံ့ေငြဟူ၍ ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ဘ႑ာမ်ားကို လႊဲေျပာင္းလ်က္ ရွိသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔ေဒသအတြင္း

ေကာက္ခံရရွိေသာ ဝင္ေငြခြန္ရေငြမ်ားကို အားလံုးမဟုတ္သည့္တိုင္ အမ်ားစုကို ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိသင့္သည္။ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြခြန္အျပင္ ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္ မ်ားကို စည္းၾကပ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ထိုအခြန္ႏွစ္ရပ္လံုးမွ ရေငြမ်ား အေပၚ ခံစားခြင့္ရွိသင့္သည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ လက္ရွိအေနအထားအရ ဝင္ေငြခြန္အပါအဝင္ အခြန္အမ်ားစု၏ အခြန္ေျခခံမွာအကန္႔အသတ္ မ်ားျဖင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေနၿပီး ဝင္ေငြခြန္အမ်ားစုကိုလည္း ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားမွသာ   ေကာက္ခံရရွိသျဖင့္ ဝင္ေငြခြန္ သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအားလံုးအတြက္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားေသာ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေသာအခြန္တစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ မရႏိုင္ေသးပါ ။ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဘက္တြင္ ၀င္ေငြအေျခခံကို တျဖည္းျဖည္းတိုးခ်ဲ႕သြားၿပီး တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ မွ်ေဝအခြန္ေငြ အခ်ဳိးအစား (ရာခိုင္ႏႈန္း) ကို တိုးျမင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြခြန္တစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ရပ္လံုးစည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္ကို ျပည္နယ္မ်ားအား အျပည့္အဝေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေပး သင့္သည္။ ျပည္နယ္/တို္င္းေဒသႀကီးမ်ားအား အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေပးမႈေၾကာင့္ ထြက္ ေပၚလာႏိုင္သည့္ ဘ႑ာေရးျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြခ်မွတ္ထားရမည္။

 ေရာင္း၀ယ္ခြန္(ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္)

ေရာင္းဝယ္ခြန္သည္ အစိုးရအတြက္ဝင္ေငြအေတာ္အသင့္ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ေသာသြယ္ဝိုက္အခြန္ တစ္ခုျဖစ္ သည္။ ေရာင္းဝယ္ခြန္ကို ကုန္စည္/ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခု ေရာင္းဝယ္မႈျပဳတိုင္း စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသျဖင့္ တိုက္ ရိုက္ခြန္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဝင္ေငြခြန္ကို ေရွာင္သူမ်ားပင္ ေရွာင္လႊဲရခက္ေစသည့္ အခြန္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေရာင္းဝယ္ခြန္သည္ ကုန္စည္/ဝန္ေဆာင္မႈ စာသံုးျခင္းအေပၚ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ရာ မူလကပင္ ဝင္ေငြခြန္ထက္ ပိုတည္ၿမဲသည့္သေဘာရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြအတြက္ တည္ၿငိမ္ေသာ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႔တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ေရာင္းဝယ္ခြန္မ်ားအျပင္ ျပည္နယ္အဆင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္   ျပည္နယ္ေရာင္းဝယ္ခြန္မ်ားကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာအစိုးရအဆင့္က စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရစည္းၾကပ္ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္သည္စားသံုးမႈ အေပၚေကာက္ခံသည့္ ေရာင္းဝယ္ခြန္အမ်ဳိးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ ဥပေဒအရကုန္စည္အခိ်ဳ႕မွလြဲၿပီး ကုန္စည္အမ်ားစုအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံသျဖင့္ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ သြင္းအားစု ကုန္က်စရိတ္ ခုႏွိမ္ခြင့္ မရွိသလိုျဖစ္ေနသည္။ ကုန္စည္လုပ္ငန္းခြန္သည္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တည္ၿငိမ္ေသာ အခြန္တစ္ခု ျဖစ္ ေသာ္လည္း   ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအခြန္စနစ္ တိုးတက္မႈအေနအထားအရ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားကို ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ ေခတ္မီက႑မ်ား၌သာ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံႏိုင္ေသးသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုန္စည္အခ်ဳိ႕အေပၚ ကုန္စည္ လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားလည္း ေပးထားသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိကုန္စည္လုပ္ငန္းခြန္စနစ္သည္ အစိုးရဘ႑ာေငြအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို ထိုက္သင့္သေလာက္သာ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေကာက္ခံၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုအတြင္းေကာက္ခံရရွိလာေသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ရေငြမ်ားကို ေကာက္ခံရရွိ ေသာ ၎ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ၎ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္မွ်ေဝသည္။   ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္း ေကာက္ခံရရွိျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက အျပည့္အဝ မဟုတ္သည့္တိုင္ လက္ရွိအခိ်ဳးအစား (ရာခိုင္ႏႈန္း) ထက္မ်ားေသာ အခ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖင့္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ရေငြမ်ားကို မွ်ေဝသင့္သည္။အခြန္စနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမင့္မားလာ သည့္အခါ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားသည္ ျပည္နယ္အဆင့္ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံသြား သင့္ပါသည္။ အခြန္ေကာက္ခံမႈသည္ ျပည္နယ္၏ အေရးကိစၥတစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ျပည္နယ္အဆင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားကို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံကာတာဝန္ခံယူ/တာဝန္ခံသင့္သည္။

သဘာ၀သယံဇာတ အခြန္

သဘာဝသယံဇာတအခြန္သည္ (အထူးသျဖင့္ တန္ဖိုးႀကီးသယံဇာတထုတ္ထူမႈမ်ာအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ သဘာဝ သယံဇာတအခြန္) ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြအတြက္ ဝင္ေငြအလံုးအရင္းေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ေသာ အခြန္အမ်ဳိးအစား တစ္ခုျဖစ္သည္။ သဘာဝသယံဇာတက႑မွ ရရွိေသာ အခြန္ႏွင့္ အခြန္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြ မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ရွာေဖြေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာဝသယံဇာတပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ သယံဇာတဝင္ေငြခြဲေဝမႈတို႔ကို ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွစ္ခုလုံးအားလည္းေကာင္း၊ျပည္ေထာင္စုသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရတစ္ခုတည္း အားလည္းေကာင္း အပ္ႏွင္းထားသည္။ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း တို႔ ကဲ့သို႔ေသာ တန္ဖိုးႀကီး သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းအေပၚ အခြန္အခမ်ားစည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္း ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအျပင္   ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကလည္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနယ္နိမိတ္အတြင္း၌တည္ရွိသျဖင့္သက္ဆိုင္ ရာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ေဒသတြင္း သယံဇာတထုတ္ယူမႈမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တိုက္ရုိက္အခြန္ ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္တို႔ ရွိသင့္ပါသည္။ ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္း သယံဇာတတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအတြက္ ေဒသခံမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ သယံဇာတမ်ားကို ေဒသခံမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းအဆိုကို တုန္႔ျပန္သည့္ နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ျခင္း စသည့္ သယံဇာတဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္သည္။ သဘာဝသယံဇာတအခြန္ သည္ သဘာဝသယံဇာတအမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္ အခြန္စနစ္ (ပံုစံႏွင့္ႏႈန္းထား) မ်ား ကြဲျပားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သယံဇာတဆိုင္ရာအခြန္အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အၾကား ခြဲေဝလိုပါက သယံဇာတအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ေကာက္ခံေလ့ရွိေသာ အခြန္အခမ်ားသည္ စီးပြားေရး အရ ထိေရာက္မႈ (efficiency) ႏွင့္ မွ်တမႈ (equity) ရႈေထာင္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သြားရန္ လိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တန္ဖိုးႀကီး သယံဇာတႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခြန္အခမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကသာစည္းၾကပ္ ေကာက္ခံၿပီး ေကာက္ခံရရွိေသာ သယံဇာတအခြန္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ျပည္လည္ခြဲေဝေပးသည္ဟု

ယူဆရေသာ္လည္း မည္သည့္ပံုစံ၊ မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ ခြဲေဝေပးသည္ကိုမသိရေပ။ သယံဇာတအခြန္ မ်ားကို တိုက္ရိုက္ေကာက္ခံခြင့္ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္   ေဒသႏၱရအဆင့္အစိုးရမ်ားအား ခြဲေဝေပးျခင္း ျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေဒသအဆင့္ အစိုးရလက္ထဲသို႔ အခြန္ေငြမ်ား ေရာက္ရွိမႈပိုမိုထိေရာက္ႏိုင္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သယံဇာတက႑အတြက္ သယံဇာတဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခြဲေဝသည့္သယံဇာတဖက္ဒရယ္ စနစ္ တစ္ခုကို အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပံုေဖာ္သြားရန္လိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဘ႑ာေရးမူေဘာင္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိတြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးမွ ဝင္ေငြအမ်ားစုကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ေကာက္ခံ သည္။ တြင္းထြက္ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ သယံဇာတဆိုင္ရာ အခြန္မ်ားအနက္ အေရးႀကီးေသာ အခြန္အခ်ဳိ႕ကို  ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအခြန္မ်ားသည္ အစိုးရဘ႑ာေငြအတြက္ ဝင္ေငြ တစ္လံုးတစ္ခဲေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ျပည္နယ္ /တိုင္းေဒသႀကီးအား အျပည့္အဝ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ခြဲေဝေပးေသာ အခြန္မ်ားျဖစ္သည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ သယံဇာတဆိုင္ရာ အခြန္အနည္းငယ္သာ ရွိၿပီး ထိုအခြန္မ်ားသည္ လက္ေတြ႔တြင္ အခြန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မႈ နည္းေနႏိုင္ ေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း တိက်ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ သယံဇာတအခြန္မ်ားအျပင္ အခြန္မဟုတ္ေသာ သယံဇာတဝင္ေငြမ်ား ကိုလည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ခြဲေဝေပးေရးတို႔ကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကို ေရွးရႈကာ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ပါသည္။

သယံဇာတဝင္ဆိုင္ရာ အခြန္ေငြႏွင့္ အခြန္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ခြဲေဝေရးအျပင္ ေကာက္ခံရရွိလာေသာ အခြန္ႏွင့္ အခြန္မဟုတ္ေသာ သယံဇာတက႑မွ ဝင္ေငြမ်ားကိုလည္း ေရရွည္ခံစားခြင့္အက်ိဳးငွာ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲသြားရန္လိုသည္။တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ား သည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပန္လည္ျဖည့္တင္းႏိုင္ေသာ သယံဇာတမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္ အလြန္အကြ်ံထုတ္ယူသံုးစြဲမ်ား၊ သယံဇာဝင္ေငြအေပၚ အလြန္အကြ်ံမွီခိုေနမႈမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမဲ့ သံုးစြဲမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုရႏွင့္ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရ မ်ားပါ ေရွာင္ၾကဥ္သြားရန္ အေရးႀကီးသည္။    ။

( ေရွ႕အပတ္ - စဥ္းစားသံုးသပ္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။)

 1. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁ )

 2. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၂ )

 3. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၃ )

 4. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၄ )

 5. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၅ )

 6. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၆ )

 7. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၇ )

 8. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၈ )

 9. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၉ )

 10. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၀ )

 11. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၁ )

 12. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၂)

 13. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၃ )

 14. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၄ )

 15. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၅ )

 16. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၆ )

 17. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၇ )

 18. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၈ )

 19. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၁၉ )

 20. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၂၀ )

 21. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ - အပိုင္း ( ၂၁ )