“က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚႏုိင္သျဖင့္ သင့္တင့္မွ်တသည့္ အက်ဥ္းသား ဦးေရျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ထားရွိႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္” ဟု ေဒၚခင္သန္းလွက ဆုိသည္။

အင္းစိန္အက်ဥ္ေထာင္ ပံုစံငယ္အားေတြ႔ရစဥ္။

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၁၄ ။                 ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အႀကီးဆံုးအက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ လက္ခံထားသည့္ အက်ဥိးသားအေရအတြက္မွာ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ရံုး၏ ၂၀၁၆-၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္း အေဝးဒုတိယေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္၏ အက်ဥ္းသားအေရအတြက္မွာ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္  အက်ဥ္းသား ဦးေရထက္ အေယာက္ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ကို လက္ခံထားရေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သည္ ဗဟိုအဆင့္အက်ဥ္းေထာင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ဥ္းသား ၅၀၀၀ ဦးေရ ထားရိွရမည္ဟု အက်ဥ္းဦးစီးဌာန မွ သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ရံုးမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ၁၅ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ အခ်ဳပ္သား ၆၁၃၄ ဦး ႏွင့္ အက်ဥ္းသား ၆၀၂၄ ဦး စုစုေပါင္း ၁၂၁၅၈ ဦး ထားရိွရၿပီး သတ္မွတ္ဦးေရထက္ ၇၁၅၈ ဦး ပိုမိုေနသည္ကို ေတြ႔ရိွခဲ့ရသည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက ဆုိသည္။

“က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚႏုိင္သျဖင့္ သင့္တင့္မွ်တသည့္ အက်ဥ္းသား ဦးေရျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ထားရွိႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္” ဟု ေဒၚခင္သန္းလွက ဆုိသည္။

ယင္းအျပင္ အင္းစိန္ေထာင္ ဝန္ထမ္းဦးေရမွာလည္း ၆၀၃ ဦးသာ ရိွျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းအင္အား ႏွင့္ အက်ဥ္းသားအင္အား အခ်ဳိးမွာ  ၁:၂၀ ျဖစ္ေနၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ဳိးမွာ ၁:၁၀ ျဖစ္သည့္အတြက္ ထက္ဝက္နီးပါး ကြာဟေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ အက်ဥ္းေထာင္ေပါင္း ၆၂ ခု ရိွၿပီး  အင္းစိန္အက်ဥ္း ေထာင္သည္ ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည့္ အႀကီးဆံုးေထာင္လည္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအား လိုက္လံစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ၿပီးအင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းသားဦးေရ မ်ားျပား ေနျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အသိေပးတင္ျပ သြားမည္ဟုလည္း လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ေျပာဆုိထားသည္။