“သဘာဝသယံဇာတ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ မွ်ေဝျခင္း၊ သက္ေရာက္မႈမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးမႈကုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ(ENAC) မွ ကမကထ ျပဳလုပ္၍ က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်င္းမုိင္၊ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ။           ။ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သဘာဝ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနသည္။

“သဘာဝသယံဇာတ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ မွ်ေဝျခင္း၊ သက္ေရာက္မႈမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးမႈကုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ(ENAC) မွ ကမကထ ျပဳလုပ္၍ က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“သဘာဝသယံဇာတအေပၚမွာ တစ္ခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာ ဘယ္လုိ ခြဲေဝသတ္မွတ္တယ္။ တို႔ႏုိင္ငံမွာလည္း ဘယ္သူက ပုိင္တယ္။ ဘယ္ သူက စီမံခန္႔ခြဲၾကမလဲ။ ဘယ္လုိ ခြဲေဝၾကမလဲ စတဲ့ကိစၥေတြ နည္းလမ္းရွာၾကတာပါ”ဟု UNFC ၏ ဒုဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာက ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သည့္ ေနရာတြင္ သယံဇာတ ခြဲေဝေရး အပါအဝင္ ေျဖရွင္းခဲ့မႈမ်ား ရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈတြင္ သယံဇာတ ခြဲေဝမႈကုိလည္း ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဆြးေႏြးၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

“အနာဂတ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ရင္ သဘာဝသယံဇာတကိစၥက ဒီကေန႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရဆုိရင္ ဗဟုိအစုိးရကပဲ အားလံုး ပုိင္ေနတယ္။ ေဒသခံေတြကေတာ့ ေဒသလည္း ပ်က္စီး၊ ကုိယ့္မွာလည္း ဘာမွ အက်ဳးိခံစားခြင့္ မရွိဘူး။ ဒုကၡနဲ႔ေတာင္ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္ ”ဟု သူက ေျပာသည္။

ပထမေန႔ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ENAC မွ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ ေလ့လာ၍ ေရးသားထားသည့္ သဘာဝ သယံဇာတ စာတမ္း(မူၾကမ္း)ကုိ ျပန္လည္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သေဘာဝ ဓါတ္ေငြ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဝင္ေငြ၊ သဘာဝ သယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈတြင္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ သဘာဝ သယံဇာတ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။