ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕၏ လုံၿခံဳေရးအတြင္း၀န္ ဂၽြန္လီကာခ်ဳးက ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ မရွိေသာ ထိုပါတီကုိ တရား၀င္ တားျမစ္ေၾကာင္း အစိုးရျပန္တမ္းတြင္ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေပက်င္း၊ စက္တင္ဘာ ၂၄ ။             ။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ လက္ေအာက္ခံဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ ေဟာင္ေကာင္ကို တ႐ုတ္ထံမွ လြတ္လပ္ေရး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္မူ၀ါဒခ်ထားသည့္ ေဟာင္ေကာင္အမ်ဳိးသားေရးပါတီကို စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကညာလိုက္သည္။

ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕၏ လုံၿခံဳေရးအတြင္း၀န္ ဂၽြန္လီကာခ်ဳးက ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ မရွိေသာ ထိုပါတီကုိ တရား၀င္ တားျမစ္ေၾကာင္း အစိုးရျပန္တမ္းတြင္ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ရန္ ထိုပါတီ၏ ေဆာ္ၾသမႈမ်ားသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္္က စတင္ၿပီး တ႐ုတ္အခ်ဳပ္အျခာေအာက္တတြင္ ကိုယ္ပိုင္္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရထားသည့္ ေဟာင္ေကာင္၏ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အဆိုပါ တားျမစ္ပိတ္ပင္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လီကာခ်ဳးက ခုံခံကာကြယ္ေျပာသည္။

အထက္ပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္က ႀကိဳဆိုကာ ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးကို ထိခုိက္ေစမည့္ မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ဳိးကိုမဆို အျပစ္ေပးသည့္ ေဟာင္ေကာင္အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအား အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။