စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔၌ လား႐ႈိး တပ္နယ္ရွိ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံအမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု- တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၄ ။                    ။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒသည္ ဘဂၤါလီမ်ား အတြက္သာျပ႒ာန္းထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သူအားလုံးအတြက္ ျပ႒ာန္းထား ေသာဥပေဒျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သူမဆုိဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္ခံႏုိင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔၌ လား႐ႈိး တပ္နယ္ရွိ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံအမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ရခုိင္ျပည္နယ္ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ကုိလက္ခံ၍မရဘဲ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ႏုိင္ငံသား ျဖစ္မႈဥပေဒႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒမွာ ဘဂၤါလီမ်ား အတြက္သာျပ႒ာန္းထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္သူအားလုံးအတြက္ ျပ႒ာန္းထား ေသာဥပေဒျဖစ္၍ မည္သူမဆုိဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္ခံႏုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြား သူမ်ားကုိလည္း သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီစိစစ္လက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊” ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ (Mother Law) ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္း ရွိအလႊာေပါင္းစုံ၊ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးၫႇိႏႈိင္း ကာ မည္သည့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ဖိအားေပးမႈမ်ားမပါရွိဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပကတိ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ေဆြးေႏြးၫႇိႏႈိင္းေရးဆြဲ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏အခြင့္အေရးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားအားလုံး၏ မူလရပုိင္ခြင့္မ်ား အေပၚ ခြဲျခားမႈ မရွိ တန္းတူညီမွ်စြာ အာမခံခ်က္ေပးထားသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဆက္ေျပာ သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လြတ္လပ္၍တက္ၾကြေသာ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကုိက်င့္သုံးကာ ႏုိင္ငံအားလုံးႏွင့္ မိတ္၀တ္မပ်က္ဆက္ဆံေရးကို ထားရွိေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွ ႏုိင္ငံ၏ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံမ်ား၏စံတန္ဖုိးခ်င္း မတူညီၾက ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ အုပ္စု၊ အဖြဲ႕မ်ားက ၀င္ေရာက္စြက္ ဖက္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေရးကုိ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေျပာၾကားမႈမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ အျမင္လြဲမွားမႈကုိျဖစ္ေစေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ဆိုသည္။

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသသည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကုိအမွီျပဳ၍ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြက္နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကုိျဖစ္ေစသျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာလုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ တားဆီး ကာကြယ္ၾကရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကုိထိခိုက္ေစေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္ကိုလည္း အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ တားဆီးကာကြယ္ရန္ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။