ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္ Webportal ျဖစ္ေသာ www.moi.gov.mm ကို DoS attack ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး ျပည္ပအေျချပဳ IP လိပ္စာမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

 

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္ Webportal ျဖစ္ေသာ www.moi.gov.mm ကို DoS attack ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး ျပည္ပအေျချပဳ IP လိပ္စာမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

လက္ရိွတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္မွစတင္ၿပီး www.moi.gov.mm ကို ျပန္လည္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွ ၾကည့္႐ႈ၍ မရေသးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီး   ျပည္တြင္းျပည္ပ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွ ျပန္လည္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္ဟု ထုတ္ျပန္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္မွ စတင္ၿပီး DoS attack ျဖင့္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္တြင္ မနက္၄ နာရီတြင္ Webportal ကို ၾကည့္႐ႈ၍ မရေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ MPT Gateway အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ လာေသာ အႏၲရာယ္႐ိွသည့္ IP မ်ားကို ပိတ္ခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ျပန္လည္ရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။