တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဟာင္ေကာင္အား တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္သည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စြပ္စြဲခံထားရစဥ္ ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္ခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႔က ယခုကဲ့သို႔ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ေပက်င္း၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ။          ။ ၿဗိတိန္လက္ေအာက္မွ တ႐ုတ္လက္သို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေရာက္ရွိၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္တြင္ ေဟာင္ေကာင္၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမွာ အဆိုးဆုံးအဆင့္သို႔   ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္၌ ေျပာသည္။

တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဟာင္ေကာင္အား တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္သည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စြပ္စြဲခံထားရစဥ္ ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္ခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႔က ယခုကဲ့သို႔ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္လာျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာ၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာင္ေကာင္အား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သုံးသပ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕မွာ လူ႔အခြင့္အေရး ယိုယြင္းဆိုးရြားေနၿပီး နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ အခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

တ႐ုတ္အား ေဝဖန္သည့္ စာအုပ္မ်ား ႐ုိက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိသူ ငါးဦး ေဟာင္ေကာင္မွ ေပ်ာက္ခ်င္းမလွ ေပ်ာက္သြားခဲ့ျခင္းကို ကိုးကာကာ ယင္းအဖြဲ႔က ေထာက္ျပသည္။

၎တို႔ ငါးဦးအား တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးတြင္ ျပန္လည္ေတြ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ဖိအားေပးေနလင့္ကစား ၎တို႔ ငါးဦး ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းျပျခင္းလည္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔က ဆိုသည္။

ထိုျပင္ ေဟာင္ေကာင္လြတ္လပ္ေရးကို ေထာက္ခံသည့္ အမတ္ႏွစ္ဦးအား အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိဟုဆိုကာ ထုတ္ပယ္ျခင္းက တ႐ုတ္၏ ေဟာင္ေကာင္ဖြဲ႔စည္းပုံကို အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူပုံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သံသယပြားစရာျဖစ္ရသကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ႏွင့္ သေဘာတူညီထားေသာ တစ္ႏိုင္ငံ စနစ္ႏွစ္ရပ္အရ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ေဟာင္ေကာင္တရားေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚလည္း  ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။