ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔အား ျပည္တြင္းျပည္ပအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မဟာဗ်ဴဟာ႐ႈေထာင့္မွ ေလ့လာသံုးသပ္အႀကံျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးေသာင္းထြန္းကိ

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔အား ျပည္တြင္းျပည္ပအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မဟာဗ်ဴဟာ႐ႈေထာင့္မွ ေလ့လာသံုးသပ္အႀကံျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးေသာင္းထြန္းကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ႏို္င္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္စြဲျဖင့္ အမိန္႔ေၾကျငာစာ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အဆိုပါ မ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအဆင့္သတ္မွတ္ၿပီး ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္(၁၈/၂၀၁၆) တြင္ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္၏ ခံစားခြင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးက ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု သမၼတ၏ ္အမိန္႔ေၾကျငာစာတြင္ ပါရွိသည္။