ျမန္မာ့လယ္ယာစီးပြား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (MAPCO) က စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံ ထုတ္ကုန္ စက္မႈစီမံကိန္းကို ယခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ သန္းျဖင့္ စတင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာစီးပြား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (MAPCO) က စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံ ထုတ္ကုန္ စက္မႈ
စီမံကိန္းကို ယခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၁၂ သန္းျဖင့္ စတင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းကုိ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမဧက ၃ဝဝ ေပၚ တြင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ဟု MAPCO ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးရဲမင္းေအာင္က
ေျပာသည္။

''အေျခခံကုန္ထုတ္လမ္း၊ ဆိပ္ခံတံတာနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းမႈေတြစတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံု
လုိအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒီစီမံကိန္းက အေသးစားအဆင့္ပဲ ရွိေပမဲ့
စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပထမေျခလွမ္းပဲျဖစ္တယ္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလေလာက္မွာ
စတင္လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

MAPCO က ျပည္တြင္း စိုက္ပ်ဳိးထုတ္ကုန္မ်ား တုိးတက္ေရးႏွင့္ တန္ဖုိးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ား
တုိးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံ ထုတ္ကုန္စက္မႈ
စီမံကိန္းမ်ားကို ဧရာဝတီတုိင္းကဲ့သုိ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ကို အဓိက လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္
ေနရာမ်ားတြင္ တည္ေထာင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟုလည္း ဦးရဲ မင္းေအာင္က ေျပာသည္။

''ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက လည္း လာေရာက္ကမ္းလွမ္းထားတာေတြရွိတယ္။
ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဂ်ပန္၊ထုိင္း၊ တ႐ုတ္နဲ႔ ထုိင္ဝမ္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက ဆန္စက္ေတြ၊
တိရစၧာန္အစာထုတ္ စက္႐ံုေတြ၊ ဆီစက္ေတြနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး အေျခခံစားေသာက္ကုန္ထုတ္
စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွလိုၾကတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ထုတ္ျပန္ထားေသာ
စာရင္းမ်ားအရ ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္အတြင္း စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးွမွဴ းခ်ဳ ပ္
ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းေဒသခံမ်ားကို
အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားျခင္း၊ လယ္ယာက႑တြင္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ရာ၌ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက
၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာ အမ်ားဆံုး ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေျမယာ ျပႆ     နာမ်ားေၾကာင့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းေန ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။