ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဝင္ေငြက႑အမ်ားစု ေလ်ာ့က်ေနျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္ ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏အရအသုံးဆုိင္ရာ ေငြစာရင္းတြင္ လက္ရွိႏွစ္ထက္ လုိေငြပုိလာမည္ဟု အစုိးရက ခန္႔မွန္းလုိက္သည္။

ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ စီးပြားေရးတုိုးတက္မႈႏႈန္း ၅ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕က ခန႔္မွန္းထားသည္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ စီးပြားေရးတုိုးတက္မႈႏႈန္း ၅ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕က ခန႔္မွန္းထားသည္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဝင္ေငြက႑အမ်ားစု ေလ်ာ့က်ေနျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္ ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္
ျပည္ေထာင္စု၏အရအသုံးဆုိင္ရာ ေငြစာရင္းတြင္ လက္ရွိႏွစ္ထက္ လုိေငြပုိလာမည္ဟု အစုိးရက
ခန္႔မွန္းလုိက္သည္။

၂ဝ၁၇-၁၈ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံးဆုိင္ရာဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ရေငြပမာဏ စုစုေပါင္း
က်ပ္ ၁၆,၇၆၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ သုံးေငြပမာဏစုစုေပါင္း က်ပ္ ၂ဝ,၈၉၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးဆြဲထားသည္။ ထုိ႔အတြက္ လုိေငြပမာဏသည္ က်ပ္ ၄,၁၂၈ ဘီလ်ံေက်ာ္
ရွိမည္ဟု ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္
အစည္းအေဝးတြင္ အစုိးရပုိင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းပမာဏသည္
လက္ရွိ ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ လုိေငြခန္႔မွန္းတန္ဖုိး က်ပ္ ၃,၂၈၈ ဘီလ်ံထက္ က်ပ္သန္း ၈၄ဝ
ပုိမုိမ်ားေနသည္။

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ဦး၊ႏုိင္ငံေတာ္၏
အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္
ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ား အသီးသီးပါဝင္ကာ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္ အရအသုံးေငြစာရင္း ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တင္ပုိ႔မႈရေငြ က်ဆင္းျခင္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမွ
တင္ပုိ႔မႈရေငြ က်ဆင္းျခင္း၊ သတၱဳက႑ လုပ္ကြက္မ်ားကုိ စိစစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ရေငြက်ဆင္းျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက႑အ႐ႈံးခံ ျဖန္႔ျဖဴးေနရျခင္းမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္ရေငြပုိင္းကုိ က်ဆင္းလာေနသည့္
စိန္ေခၚခ်က္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၄င္းအစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က
ေျပာခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ယခုႏွစ္အတြက္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းကို ၇ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္း
ခ့ဲေသာ္လည္း ပထမေျခာက္လပတ္အတြင္း လယ္ယာသီးႏွံမ်ား အထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းျခင္း၊
ပို႔ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းခ့ဲျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီးဝင္မႈေႏွးေကြးျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ႏွစ္ကုန္ခန္႔မွန္းေျခတြင္မူ ၅ ဒသမ ၇ရာခိုင္ႏႈန္းသာ တိုးတက္ရန္ ျပင္ဆင္ခန္႔မွန္းခ့ဲေၾကာင္း
ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးႏွင့္ တစ္ရက္တည္း က်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း
ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးတြင္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈတြင္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ပုိမုိလာေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားကတည္းက
ထိန္းသိမ္းလာေသာ လုိေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးကုိ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ မေက်ာ္ေစရန္ ထိန္းသိမ္း
သြားမည္ဟုလည္း ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးတြင္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာခဲ့သည္။

''ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးမူဝါဒနဲ႔ အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းေတြကုိ အေထာက္အကူျပဳေစမယ့္
အသုံးစရိတ္ေတြကုိေတာ့ စနစ္တက်ခြဲေဝသုံးစြဲသြားရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေၾကြးၿမီဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးႀကီး
မလာေစဖုိ႔နဲ႔ ေၾကြးၿမီအတြက္ခံႏုိင္ရည္ရွိမယ့္ အေနအထားကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔အတြက္ေတာ့
ဘတ္ဂ်က္လုိေငြကုိ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးရဲ႕ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ မေက်ာ္လြန္ေစေရးကုိ ဆက္ၿပီးထိန္းသိမ္း
သြားရမယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာခဲ့သည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္သည္ လုိေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၃ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းတြက္ခ်က္ထားၿပီး
လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္ ၂ဝ၁၇-၁၈ အတြက္ ဂ်ီဒီပီႏွင့္ လုိေငြအခ်ဳိးမွာ ၄ ဒသမ ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ
ျဖစ္လာသည္။

''အခု မူၾကမ္းအရက ရေငြပုိင္းကုိလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ထက္ တုိးျပထားတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း
လုိေငြပုိင္းက ပုိမ်ားေနတဲ့အတြက္လုိေငြက ရွိေနတယ္။ အစုိးရရဲ႕ အသုံးစရိတ္မွာက
ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ျဖစ္တဲ့ လမ္းေဖာက္၊ တံတားေဆာက္ ကိစၥေတြအတြက္မသုံးမျဖစ္
သုံးရမွာေတြ ရွိေနသလုိ ဝန္ထမ္းေတြ တုိးခန္႔ထားေတြအတြက္လည္း အသုံးစရိတ္ရွိေနတယ္။
ျပည္တြင္းရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနက တုံ႔ေႏွးေန၊ အခြန္ရေငြပုိင္းကလည္း အားရစရာမရွိေတာ့
လုိေငြျပႆ     နာရွိေနမွာပဲ။ အသုံးစရိတ္ကုိသာ ဘယ္က႑မွာ ဘယ္လုိ သုံးလဲဆုိတာကုိ
ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ။ အဲဒါကလည္း ဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္တင္ၿပီးေတာ့မွ သိႏုိင္မွာပါ။
လႊတ္ေတာ္ေရာက္တဲ့အခါ ျဖတ္ေတာက္သင့္တဲ့ အသုံးစရိတ္ေတြကုိ ျဖတ္ေတာက္တာေတြ
ရွိလာဦးမယ္ ထင္ပါတယ္''ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ေရးရာ ေလ့လာသူ ဦးေဇာ္ေဖဝင္းက
ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈသည္၂ဝ၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ေငြ ၁,၆၃ဝဘီလ်ံေက်ာ္၊
၂ဝ၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ေငြ ၁,၂၅၁ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ၂ဝ၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ေငြ ၇ဝ၆
ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ၂ဝ၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၇၈၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၃,၆၅၉
ဘီလ်ံေက်ာ္ အသီးသီးရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိ ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ စုစုေပါင္းရေငြတြင္
က်ပ္ ၁၆ ဒသမ ၉၇၉ ဘီလ်ံသာရွိၿပီး အသုံးစရိတ္တြင္ က်ပ္၂ဝ ဒသမ ၂၆၇ ဘီလ်ံရွိထားသျဖင့္
လုိေငြသည္ ၃,၂၈၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။ ျဖည့္စြက္ထပ္တုိးဘတ္ဂ်က္မ်ား ထည့္သြင္းလုိက္ပါက
လုိေငြပမာဏသည္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၄,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။