ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ မ်ားအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္က ရွယ္ယာႏႈန္းထားအခုိင္မာဆုံးအျဖစ္ ေလးလေက်ာ္ ရပ္တည္ထားႏုိင္လ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္က ရွယ္ယာ
ႏႈန္းထားအခုိင္မာဆုံးအျဖစ္ ေလးလေက်ာ္ ရပ္တည္ထားႏုိင္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့စေတာ့ေစ်းကြက္၏ တတိယ ေျမာက္စာရင္းဝင္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္
အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီသည္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ရွယ္ယာတစ္စုကုိ က်ပ္ ၉,၁ဝဝ အထိ ရွိလာ
ေနသည္။ ၄င္းကုမၸဏီသည္ ရွယ္ယာစတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္ကမူ
တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၆,၈ဝဝ သာ တန္ဖုိးရွိခဲ့ၿပီး တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လာကာ တန္ဖုိးခုိင္မာေနလ်က္
ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ေန႔စဥ္ ရွယ္ယာေပါက္ေစ်း အခ်က္အလက္မ်ားတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

စေတာ့စာရင္း ကုမၸဏီသုံးခုအနက္ ပထမဆုံးစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ FMI သည္ ရွယ္ယာ
စတင္ခဲ့ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ မတ္ ၂၅ ရက္၌ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၃၆,ဝဝဝ ျဖင့္ ေစ်းေပါက္ခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ေမလအတြင္း က ရွယ္ယာတစ္စု ၅၅,ဝဝဝ ႏွင့္ ၆ဝ,ဝဝဝ အၾကားအထိ ေစ်းေပါက္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ကာ ေစ်းက်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ လက္ရွိ ၂ဝ၁၇ ဇန္နဝါရီ
၁၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄,ဝဝဝ ေစ်းသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာလ်က္ရွိသည္။

ဒုတိယစာရင္းဝင္ျဖစ္ေသာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ MTSH ကုမၸဏီသည္လည္း စတင္ေရာင္းခ်
ခဲ့သည့္ ေမ ၂ဝ ရက္က တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၅ဝ,ဝဝဝ ျဖင့္ ေစ်းေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေမလအတြင္း
ပုိင္းတြင္ က်ပ္ ၇၁,ဝဝဝ အထိ ေစ်းေပါက္ခဲ့ရာမွ လက္ရွိ ဇန္နဝါရီ က်ပ္ ၄၅,ဝဝဝ သုိ႔ ျပန္လည္
က်ဆင္း လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။