စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ဝ ေက်ာ္ကုိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ တစ္ၿမိဳ႕ နယ္လွ်င္က်ပ္သန္း ၅ဝ ႏႈန္း ခ်ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသ ႀကီးအစုိးရ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီး ဦးစိုးဦးက ေျပာသည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ဝ ေက်ာ္ကုိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္
အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ တစ္ၿမိဳ႕ နယ္လွ်င္က်ပ္သန္း ၅ဝ ႏႈန္း ခ်ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသ ႀကီးအစုိးရ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီး ဦးစိုးဦးက ေျပာသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒႀကီးအစိုးရကို ခ်ထားေပးေသာ
ဘတ္ဂ်က္ထဲမွ ပိုလွ်ံေငြ မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္း ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားမွ ျပန္ရေငြမ်ားထဲမွ
က်ပ္သန္း ၁­,ဝဝဝ ကုိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ဝ ေက်ာ္သုိ႔ ခ်ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ မူလဘတ္ဂ်က္တြင္ လ်ာထားၿပီးသား
စီမံကိန္းမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ စီမံကိန္းမ်ားမွာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ဟု
ယူဆသည့္စီမံကိန္း မ်ားကို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ဘ႑ာေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ သက္ဆိုင္ရာ
ဌာနမ်ားက အဆိုပါ စီမံကိန္းေငြမ်ားအား ျပန္လည္အပ္ႏွံရျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေငြမ်ား ျပန္လည္
ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ဳိ႕ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ တင္ဒါဆြဲမႈမွ ပိုလွ်ံေသာ ေငြမ်ားလည္းရွိရာ ယင္းေငြမ်ား
ျပန္လည္ရရွိမႈအား စီမံခန္႔ခြဲ၍ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ဝ ကို ခ်ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

က်ပ္သန္း ၅ဝ စီခ်ေပးသြားမည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ကနီ၊ ျမင္းမူ၊ ေျမာင္၊ ထီးခ်ဳိင့္၊ ဝန္းသို၊ အင္းေတာ္၊
ေခ်ာင္းဦး၊ တမူး၊ ကေလး၊ ေလရွီး၊ ပင္လယ္ဘူး၊ ေမာ္လိုက္၊ ေရႊဘို၊ ဟုမၼလင္း၊ လဟယ္၊ ဒီပဲယင္း၊
ခင္ဦး၊ ေကာလင္း၊ တန္႔ဆည္၊ နန္းယြန္း၊ ေဖာင္းျပင္၊ ဆားလင္း ႀကီး၊ အရာေတာ္၊ ဝက္လက္၊ မံုရြာ၊
ကေလးၿမိဳ႕နယ္တို႔ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအေပၚ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက
ေထာက္ပံ့ေငြမွာ က်ပ္ ၁၇၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရက ျပည္နယ္အတြင္း
အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ အျခား ကိစၥရပ္မ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိေငြမွာ က်ပ္သန္း ၂ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္
ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။