ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ လယ္ယာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကာလရွည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေခ်းေငြေပးရန္အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေစလႊတ္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ေတြ႕ဆုံမည္...

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မိုးစပါးမ်ား ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ လယ္သူမတစ္ဦး။ ေအာင္ေဌးလိႈင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မိုးစပါးမ်ား ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ လယ္သူမတစ္ဦး။ ေအာင္ေဌးလိႈင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ လယ္ယာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကာလရွည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ
ေခ်းေငြေပးရန္အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေစလႊတ္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္
ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ေတြ႕ဆုံမည္ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန
ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ဳိးတင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

"ေငြေခ်းမယ့္သူကို ဘယ္လို အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မလဲဆိုတ့ဲ အပိုင္းကို ဂ်ပန္ဘက္နဲ႔
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္နဲ႔ ညိႇႏိႈင္းဖို႔ေတာ့ လုပ္ေနပါတယ္။ သူတို႔ဘက္ကလည္း မစ္ရွင္တစ္ဖြဲ႕ ေစလႊတ္မယ္
ေျပာထားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ထင္တာေတာ့ ဒီလကုန္ သို႔မဟုတ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလထဲမွာ လာႏိုင္ပါတယ္။
ေဆြးေႏြးဖို႔လည္း အၾကမ္းဖ်င္း သေဘာတူထားၿပီ"ဟု ၎က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္
ေျပာသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ယန္း ၉၃ ဒသမ ၃၇ ဘီလ်ံထုတ္ေခ်းရန္ သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္သက့ဲသို႔
အဆိုပါေခ်းေငြအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကလည္း ၿပီးခ့ဲသည့္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက
အတည္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ ေခ်းေငြကို လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ စိုက္/ေမြး/ဆည္ ၀န္ႀကီးဌာနတို႔က ေခ်းယူၾကမည္
ျဖစ္ၿပီး စိုက္/ေမြး/ဆည္၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ယန္း ၁၅ ဒသမ
၁၃၅ ဘီလ်ံ ေခ်းယူမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေခ်းေငြသည္ လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေတာင္သူမ်ားကို မိုးသီးႏွံတစ္ရာသီအတြက္
ထုတ္ေခ်းေသာ ေခ်းေငြထက္ အနည္းငယ္သာ ပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူတိုင္းကို ထုတ္ေခ်းႏိုင္ျခင္း
မရွိေၾကာင္းလည္း ဦးမ်ဳိးတင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

"လယ္သမား အားလုံးကို ေခ်းဖို႔ဆိုတာကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အဓိကရည္ရြယ္တာက လယ္ယာက႑
တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္တ့ဲ လုပ္ငန္းကို တြန္းအားေပးၿပီးေတာ့ လုပ္မယ့္ေခ်းေငြေပါ့ "ဟု
၎ကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းေပးမည့္သူမ်ားကို ၎တို႔ တင္ျပလာမည့္လုပ္ငန္း အဆိုျပဳလႊာ၊
လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ၊ လယ္ယာက႑ကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိ၊ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိမႈ စသည့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္သုံးသပ္ရန္ စံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္သြားရန္ အၾကမ္းဖ်င္း လ်ာထားေၾကာင္း
၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

"လူတိုင္းကိုေတာ့ ေခ်းလို႔မရဘူးေလ။ ဒီေငြေတြေခ်းလိုက္ၿပီး ပလုံသြားရင္လည္း ဘယ္ျဖစ္မလဲ"ဟု
၎ကေျပာၾကားသည္။

ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားသူအတြက္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ တိုင္း/ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းၿပီး
ေလ့လာရန္လည္း ရွိသည္။

ထိုက့ဲသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနမႈ အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္း၏ ပတ္၀န္းက်င္
သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း ေကာက္ခံသြားရန္ လတ္တေလာ စဥ္းစားထားသည္။

ေခ်းေငြသည္ လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ထုတ္ေခ်းေနေသာ ေခ်းေငြမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေခ်းေငြမဆုံး႐ႈံးေစရန္ အေလးထား စဥ္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ၎က
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ကာလမွာ ယခုႏွစ္ ဇြန္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊
စက္တင္ဘာလအထိ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူက ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္သို႔ ႏိုင္၀င္ဘာလအတြင္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခ့ဲသည္။

စီမံကိန္း ပထမႏွစ္အျဖစ္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဧရာ၀တီ၊ မႏၲေလး၊
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ျခမ္း)တို႔တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈-၁၉ တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း
တို႔တြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရန္ လတ္တေလာ ေရးဆြဲထားသည့္ အစီအစဥ္အရ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းအတြက္
ေခ်းေငြတြင္ အမ်ားဆုံးဧက ၅၀ ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြအမ်ားဆုံး
က်ပ္သန္း ၅၀ အထိ ထုတ္ေခ်းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးကတင္ျပခ့ဲသည္။

လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေခ်းေငြအစီအစဥ္တြင္လည္း အလုပ္သမား၀န္ထမ္း ၃၀၀
ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား၀န္ထမ္း ၆၀၀ အထိရိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
က်ပ္သန္း ၁,၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း၊ လက္ကားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလုပ္သမား
၆၀ ဦး ရွိလွ်င္က်ပ္သန္း ၃၀၀ အထိ ထုတ္ေခ်းမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ လက္လီစီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ား အတြက္လည္း အလုပ္သမား ၆၀ ရွိလွ်င္
က်ပ္သန္း ၁၀၀ အထိ၊ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အလုပ္သမား ၁၀၀ ရွိလွ်င္
က်ပ္သန္း ၂၀၀ အထိ ထုတ္ေခ်းရန္ ကနဦး အစီအစဥ္ ေရးဆြဲထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးႏႈန္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြ ကာလကိုမူ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ေခ်းေငြကို ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ လယ္ယာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားထံသို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး
၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔က ထုတ္ေခ်းမည္ ျဖစ္သည္။

"စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သို႔ ထုတ္ေခ်းမယ့္ အတိုးႏႈန္းက
တစ္ႏွစ္ကို သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ လယ္သမားေတြကို
ထုတ္ေခ်းမယ့္ အတိုး ႏႈန္းကေတာ့ တစ္ႏွစ္ကို ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၀န္ႀကီးက
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ေခ်းေငြစီမံကိန္းသည္ ကာလရွည္ ေခ်းေငြ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား လိုအပ္ေနေသာ
ကာလရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေခ်းေငြမ်ား ရရွိျခင္း၊ လယ္ယာကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း၊
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစျခင္း၊ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့က်ေစျခင္း
စသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေခ်းေငြသည္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ တန္ဖိုးျမင့္ လုပ္ငန္းမ်ားက
ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ခိုင္မာေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ (ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ) ရွိရန္ လိုအပ္မည္
ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ေန ဆန္စက္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ ကိုေနစိုးက "အရင္အစိုးရတုန္းကလည္း
အက္စ္အမ္အီး (အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္) ေခ်းေငြဆိုၿပီး
ခဏခဏေျပာသံၾကားခ့ဲတယ္။ ဒါေပမဲ့ သြားေလွ်ာက္ရင္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္တ့ဲ ပစၥည္း ရွိမွ၊
အာစီ(တိုက္)ျဖစ္မွ စသျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေတာ့ မလြယ္ေတာ့ဘူး။ ခုလည္း အဲဒီလိုပဲ
ထင္ပါတယ္"ဟု ေျပာသည္။