ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ရွိလာႏုိင္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ မူၾကမ္းတင္သြင္းထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ရွိလာႏုိင္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ
ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ မူၾကမ္းတင္သြင္းထားၿပီး
ျဖစ္သည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္
ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ DICA ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က အထက္ပါအတုိင္း
ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကုိ ၅ ရက္က (ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္) က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕
အစည္းအေ၀းမွာ သေဘာတူညီမႈ ရခဲ့ပါတယ္။ ၆ ရက္မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္တယ္။
လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေၾကာင္းညီၫြတ္ခဲ့ရင္ မၾကာခင္မွာ
ထြက္လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒသစ္ဟာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးျဖစ္ေနတဲ့
အခ်က္ေတြကုိ ေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ဦးတည္ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက
ေျပာသည္။

၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ကာ တည္ဆဲဥပေဒအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား
အက္ဥပေဒတြင္မူ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အနည္းငယ္ပင္ ပါ၀င္ပါက ၎ကုမၸဏီကို ႏုိင္ငံျခားသားပုိင္
ကုမၸဏီအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

၎အခ်က္သည္ စေတာ့ ေဈးကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို အစု ရွယ္ယာေရာင္းခ်ရန္
အခက္အခဲရွိေစျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ား အသုိင္းအ၀ုိင္းက ေထာက္ျပ ေျပာထားသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသည္ ရွယ္ယာ ေရာင္း၀ယ္မႈ စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းအတြင္း
၀ယ္လုိအား မ်ားျပားခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ၀ယ္လုိအား တစ္ဟုန္ထုိး က်ဆင္းခဲ့သည္။

ထုိ႔အတြက္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာေပါက္ေဈးမ်ားမွာလည္း တစ္ဟုန္ထုိး
က်ဆင္းလာခဲ့ၾကသည္။

၎အခ်က္သည္ ျပည္တြင္း ၀ယ္လုိအားသာရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ရွယ္ယာေရာင္းခ်ရန္
အခက္အခဲရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေဈးကြက္အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္း၀င္
ကုမၸဏီျဖစ္ရန္ ရည္မွန္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာ့လယ္ယာစီးပြား အမ်ားပုိင္ေကာ္ပုိေရးရွင္း
ဒါ႐ုိက္တာ ဦးရဲမင္းေအာင္ က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စေတာ့ေဈးကြက္ ၀ယ္လုိအား တုိးတက္လာရန္မွာ ႏုိင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးမွာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းေအာင္က
ေျပာသည္။

၀ယ္လုိအား က်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္ စေတာ့ေဈးကြက္အတြင္း၌ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၅၅,၀၀၀ အထိ
ေဈးေပါက္ခဲ့သည့္ FMI ကုမၸဏီသည္ ဇန္န ၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄,၀၀၀ ေဈး၊ က်ပ္ ၇၀,၀၀၀
၀န္းက်င္အထိ ေဈးပါက္ခဲ့သည့္ MTSH ကုမၸဏီရွယ္ယာေဈးသည္ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၄,၅၀၀ ေဈးမ်ားသုိ႔
အသီးသီး က်ဆင္းလာသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စေတာ့ေဈးကြက္က အရမ္းႏုေသးတဲ့ အခ်ိန္တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ၀ယ္လုိအားကလည္း
ျပည္တြင္း၀ယ္လုိအားေလာက္ပဲ ရွိေနေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေဈးကြက္က မတည္ၿငိမ္ေသးဘူး။
၀ယ္လုိအား ျမင့္လာဖုိ႔ဆုိရင္ ၀ယ္ႏုိင္စြမ္းအားမ်ားတဲ့ ႏုိင္ငံျခား သားေတြကုိ ေရာင္းခ်ႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္။
ဒါေပမဲ့ တည္ဆဲဥပေဒအရ (ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီ အက္ဥပေဒ)ဆုိရင္လည္း ႏုိင္ငံျခားသားေတြကုိ
ေရာင္းဖုိ႔က အခက္အခဲရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဥပေဒအသစ္ျပ႒ာန္းႏုိင္ဖုိ႔က အေရးႀကီးတယ္" ဟု
ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

"အခု ဥပေဒအရကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြကုိ ရွယ္ယာေရာင္းလုိ႔ မျဖစ္ေသးဘူး။ ဥပေဒအသစ္
ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ေရာင္းလုိ႔ရပါမယ္။ ဒါက ဥပေဒအပုိင္းေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြကုိ ရွယ္ယာ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ေပးတဲ့အခါမွာေတာ့ ျပည္တြင္းအေျခအေနနဲ႔ ခ်ိန္ဆတာေတာ့ လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္။
မဟုတ္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရွိၿပီး ႏုိင္ငံသားေတြက အက်ဳိးအျမတ္ မခံစားရတာေတြ
ျဖစ္လာႏုိင္တယ္"ဟု ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တည္ေထာင္ခဲ့သူ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန
ဒု၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာသည္။

ယခု အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္မူ
ႏုိင္ငံသားျခားသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပါ၀င္႐ုံျဖင့္ ၎ကုမၸဏီကို ႏုိင္ငံျခားသားပုိင္ ကုမၸဏီအျဖစ္
သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ထားသည္။

ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ျမဲေနေစရန္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၏
ရွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပုိင္ခြင့္ အခ်ဳိးအစားကုိလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲမႈ
ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ေရးဆြဲထားသည္ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ရွယ္ယာ၀ယ္ယူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပုိင္ခြင့္ အခ်ဳိးအစားကုိ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ အၾကမ္းဖ်င္း
သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒတြင္မူ ၎ရာခုိင္ႏႈန္း အခ်ဳိးအစားကို တုိင္းျပည္စီးပြားေရး
လုိအပ္ခ်က္အရ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္
ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္လည္း ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။