ျမန္မာႏိုင္ငံက ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္းေရာ္ဘာတန္ခ်ိန္ ၈၈,ဝဝဝ တန္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာ္ဘာစုိက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းေရာ္ဘာတန္ခ်ိန္ ၈၈,ဝဝဝ တန္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး
၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပုိ႔ ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာ္ဘာစုိက္ပ်ဳိး
ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အစုိးရပ့ံပိုးမႈ မရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ပဲ ေဒသႏွင့္ အကိုက္ညီဆံုးမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးမႈ
အားနည္းသည့္အတြက္လည္း ေရာ္ဘာေစ်းေကာင္း မရခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူမ်ား အ႐ႈံးေပၚကာ
လုပ္ငန္းရပ္ထားရသည္က မ်ားေၾကာင္း ဦးခိုင္ျမင့္က ေျပာသည္။

''ေရာ္ဘာကေတာ့ ေစ်းေကာင္းမရတဲ့ခ်ိန္လည္း ဇြဲရွိရွိနဲ႔ဆက္လုပ္။ ေစ်းက်တဲ့ဒဏ္ ခံႏိုင္ဖို႔ဆို
အထြက္ႏႈန္းအျမင့္ဆံုးမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္ရမွာပဲ။ တစ္ႏွစ္ေပါင္ ၅ဝဝ ထြက္တဲ့မ်ဳိး စိုက္ထားတဲ့
သူကေတာ့ ေပါင္ ၁,၆ဝဝ ေလာက္ ထြက္တဲ့မ်ဳိးစိုက္ထားတဲ့သူလိုမ်ဳိး ေစ်းေကာင္းမရတဲ့အခ်ိန္မွာ
ေတာင့္ခံထားႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ နဂိုကတည္းကမွ အရည္အေသြးလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့
ေရာ္ဘာေပါက္ေစ်းက ကမၻာ့ ေစ်းထက္ အျမဲတမ္း ေဒၚလာ ၃ဝဝ နဲ႔အထက္ကို ေလ်ာ့ေနတာ''ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။

စိမ္းလန္းျပည့္စံု ေရာ္ဘာထုတ္လပ္ေရးမွ ဦးေက်ာ္စြာက ေရာ္ဘာအေစးထုတ္ရာသီမတုိင္ခင္
ေမလအထိ တစ္ေပါင္လွ်င္ က်ပ္ ၅၇ဝ ဝန္းက်င္သာ ရွိခဲ့ေၾကာင္းေျပာသည္။ ရွန္ဟိုင္းႏွင့္ ဂ်ပန္
ဘက္မွဝယ္ယူမႈ အားေကာင္းလာ၍အထြက္ႏႈန္းနည္းခ်ိန္ အဝယ္လိုက္ကာ ေစ်းတက္လာေၾကာင္း
ေျပာသည္။

ေစ်းရရွိမႈ နည္းခဲ့ေသာ ေရာ္ဘာေစ်းသည္ ျပန္လည္ေကာင္းလာၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌
တစ္တန္ကို ကန္ေဒၚလာ ၁,၆ဝဝ ဝန္းက်င္၊ ျပည္ပတင္ပို႔ေစ်း ကန္ေဒၚလာ ၁,၈၅ဝ နီးပါးရွိလာ
ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ေပါင္ လွ်င္ က်ပ္ ၄၈ဝ အထိ က်ဆင္းခဲ့ရာမွ ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာမွ
စတင္ကာ တစ္ေပါင္လွ်င္ က်ပ္ ၁,ဝဝဝ ဝန္းက်င္ရွိလာသည္။