၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လံုးခင္း၊ ဖားကန္႔အပါအဝင္ ရတနာ နယ္ေျမ ေလးနယ္ေျမမွ ဇန္နဝါရီလအတြင္း သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ လုပ္ကြက္ ၁၉၅ ကြက္ကို သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လံုးခင္း၊ ဖားကန္႔အပါအဝင္ ရတနာနယ္ေျမ ေလးနယ္ေျမမွ
ဇန္နဝါရီလအတြင္း သက္တမ္းကုန္ဆံုး မည့္ လုပ္ကြက္ ၁၉၅ ကြက္ကို သယံဇာတႏွင့္
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ဖားကန္႔၊ လံုးခင္း၊ မိုးညႇင္း၊ မိုးကုတ္ မိုင္း႐ွဴး စသည့္ ရတနာနယ္ေျမမ်ားမွ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္၊ ၂ဝ၁၁၊
၂ဝ၁၂ ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မ်ားက အသီးသီး ခ်ထားေပးခဲ့ေသာလုပ္ကြက္မ်ား သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္
ျဖစ္သည္။

ဖားကန္႔၊ လံုးခင္း ရတနာနယ္ေျမမွ လုပ္ကြက္ ၃၅ ကြက္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ၿပီး
မိုးညႇင္းရတနာနယ္ေျမရွိ လုပ္ကြက္ မ်ားထဲမွ လုပ္ကြက္ ၁၄၈ ကြက္၊ မိုးကုတ္ ရတနာ
နယ္ေျမအတြင္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ လုပ္ကြက္ကိုးကြက္
သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္သည္။ မိုင္း႐ွဴး ရတနာ နယ္ေျမမွ လုပ္ကြက္သံုးကြက္ သက္တမ္း
ကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါလုပ္ကြက္မွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းက ခ်ထား
ေပးခဲ့ေသာ လုပ္ကြက္မ်ားျဖစ္သည္။