ယခု ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၄,၅၈ဝ (၄ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ) ေက်ာ္ရွိလာျပီျဖစ္ရာ လ်ာထားခ်က္ ေက်ာ္လြန္သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမ·း ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ယခု ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၄,၅၈ဝ
(၄ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ) ေက်ာ္ရွိလာျပီျဖစ္ရာ လ်ာထားခ်က္ ေက်ာ္လြန္သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမ·း ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက
ေျပာသည္။

အဆုိပါ ဌာနတြင္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္လင္းပြဲတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏကုိ ကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလ်ံ
လ်ာထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယခု ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ ဇန္န ဝါရီလ ၆ ရက္အထိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၄,၃၇၂ ဒသမ ၄၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ကုိ
ခြင့္ျပဳထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒျဖင့္ သီးျခားခြင့္ျပဳမႈသည္
ကန္ေဒၚလာ ၂ဝ၉ ဒသမ ၃၂၆ သန္း ရွိထားသျဖင့္ စုစုေပါင္းပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ
သန္း ၄,၅၈၁ ေက်ာ္ ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ယခုႏွစ္အတြင္း ျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္မႈသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊
ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂ဝ၁၇ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္အထိ က်ပ္ေငြ ၁,၂၉၄ ဘီလ်ံကုိ ခြင့္ျပဳထားႏုိင္ခဲ့သည္ဟု
ေျပာသည္။