ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ စတင္ေျပးဆြဲမည့္ ရန္ကုန္ လုိင္းကားစနစ္သစ္အတြက္ စီးနင္းသူမ်ားအဆင္ ေျပေစရန္ မုိဘုိင္း app မ်ားကို ျပည္တြင္း Developer မ်ားက ေရးဆြဲထားၿပီး ယခုအခါ ဂူးဂဲလ္ပေလးစတုိးတြင္ အခမဲ့ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲယူႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ စတင္ေျပးဆြဲမည့္ ရန္ကုန္လုိင္းကားစနစ္သစ္အတြက္ စီးနင္းသူမ်ား
အဆင္ေျပေစရန္ မုိဘုိင္း app မ်ားကို ျပည္တြင္း ီDeveloper မ်ားက ေရးဆြဲထားၿပီး ယခုအခါ
ဂူးဂဲလ္ပေလးစတုိးတြင္ အခမဲ့ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲယူႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ပထမဆုံး ထြက္ရွိလာသည့္
မိုဘိုင္း app ႏွစ္ခုမွာ Yangon Bus Info ႏွင့္ Yangon Bus 2017 အမည္ျဖင့္ ယခုစတင္
ဆြဲယူၾကည့္႐ႈ ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ႏွစ္ခုစလုံးမွာ အန္းဒ႐ြိဳက္ဖုန္းမ်ားအတြက္သာ ရရွိႏုိင္ေသးသည္။

Yangon Bus Info app မွာ အင္တာနက္ ေဒတာ အသုံးျပဳစရာမလိုဘဲ အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး
စနစ္သစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲမည့္ လိုင္းကား နံပါတ္အမ်ဳိး ၆ဝ ကို ၁ မွ ၆ဝ အထိ အစဥ္လုိက္
ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

ကားနံပါတ္ႏွင့္ ဂိတ္စ၊ ဂိတ္ဆုံးတုိ႔ကို အက္ပလီေကးရွင္းအတြင္း ဝင္႐ုံျဖင့္ တန္းေတြ႕မည္ျဖစ္ကာ
နံပါတ္တစ္ခုစီအလိုက္ ေျပးဆြဲေပးမည့္ ကားဂိတ္နာမည္မ်ားကိုပါ လုိင္းနံပါတ္ကို လက္ႏွင့္
ထိ႐ုံျဖင့္ ဖတ္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Yangon Bus 2017 တြင္ မိမိစီးနင္းလိုသည့္ မွတ္တုိင္ သုိ႔မဟုတ္ သြားေရာက္လုိသည့္
မွတ္တုိင္ကုိ နာမည္ျဖင့္ ရွာေဖြႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ Yangon Bus 2017 မွာ အေတာ္
ၿပီးျပည့္စုံသည့္ အက္ပလီေကးရွင္းဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း အင္တာနက္ေဒတာ အသုံးျပဳ၍
ၾကည့္႐ႈရန္ လုိအပ္သည္။

အဆုိပါ အက္ပလီေကးရွင္းတြင္ မိနစ္ျခားေၾကာ္ျငာထိုးျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အသုံးျပဳသူက ေၾကာ္ျငာ (ads) မ်ားကို ျပန္ျပန္ပိတ္ေနရန္ လုိအပ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း Yangon Bus 2017 အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ ကားလုိင္းမ်ားကို Yangon Bus
Info app မွာကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ရွိရမည့္အျပင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားဆုိေသာ Search Option အပုိတစ္ခုမွ
တစ္ဆင့္ကားမွတ္တုိင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ထံ ေရာက္ရွိ ေျပးဆြဲေသာ လိုင္းကားနံပါတ္မ်ားကိုပါ
အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏုိင္မည့္ အခ်က္က အားသာခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ  ကမၻာေအးဘုရားလမ္းဟူေသာ မွတ္တုိင္ အမည္ေအာက္တြင္ ၁၄၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃ဝ၊ ၃၆၊
၃၈ ဟု ဆုိက္ေရာက္မည့္ လုိင္းကား နံပါတ္မ်ားကို အလြယ္တကူ ေတြ႕ရွိႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ မွတ္တုိင္နာမည္ ေအာက္တြင္ လုိင္းကားနံပါတ္ (ဥပမာ ၂၈) ကိုႏွိပ္လုိက္လွ်င္လည္း
လုိင္းကားနံပါတ္ ၂၈ ေျပးဆြဲမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လိုင္းကား စနစ္ေျပာင္းလဲမႈကုိ တုိးတက္လာေသာ နည္း ပညာ
သစ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူေအာင္ ဖန္တီးေပးျခင္းမွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြက္
ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာသည့္ နည္းပညာေရစီးကို အလြယ္တကူ မီးေမာင္းထိုးျပလုိက္ျခင္း
တစ္ခုပင္။