ပုထုဇဥ္ ( ၄ ) မ်ဳ ိး

 ●"ပုထုဇဥ္" ဆုိသည္မွာ "ကိေလသာ
ထူေျပာသူ" ဟုအဓိပါယ္ရသည္။

#ပုထုဇဥ္ ( ၄ ) မ်ဳ ိးရွိသည္
■■■■■■■■

●(၁)အႏၶဗာလ ပုထုဇဥ္

●(၂)အႏၶ ပုထုဇဥ္

●(၃)ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ (ဒါန သီလ သမထ
တရားက်င့္ၾကံပြားမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္ )

●(၄)စူဠေသာတာပန္ပုထုဇဥ္(နာမရူပပရိေစၦဒဥာဏ္ႏွင့္ ပစၥယပရိဂၢဟဥာဏ္ရသူ နာမ္ႏွင့္ရုပ္ကုိပိုင္းျခားသိျမင္ေသာပုဂၢိဳလ္)

ဟူ၍ ( ၄ ) မ် ဳ ိးရွိသည္။

(၁ /၂) အႏၶဗာလပုထုဇဥ္ႏွင့္အႏၶပုထုဇဥ္မွာ <>
■■■■■■■■■■■

●အမွန္တရားကုိမသိျမင္နိူင္သည့္
အကန္းမ်ားသာျဖစ္သည့္အတြက္
ဒီဘဝမွေသလ်ွင္အပါယ္ ( ၄ ) ဘုံ
က်ေရာက္ႏူိင္သည္။

(၃)ကလ်ာဏပုထုဇဥ္မွာ <>
■■■■■■■■■

●ဒါနသီလသမထတရားမ်ားအားထုတ္
ေနေသာ္လည္း <>
(ဝိပႆနာတရားနာယူအားထုတ္ျခင္း
မရွိသည့္အတြက္)

●ကုသုိလ္အဟုန္ေၾကာင့္ <>
(လူျပည္နတ္ျပည္ ျဗဟၼာျပည္)
သို႔ေရာက္ႏိူင္ေသာ္လည္းမီးပုံးပ်ံ ကဲ႔သုိ႔ကုသိုလ္ဟူ
ေသာမွဳိင္းကုန္သြားလ်ွင္ေအာက္ျပန္က်မည္။

●ေက်ာက္ခဲႏွင့္တူသည့္အေလးဓာတ္ဟူသည့္ <>
(သကၠာယဒိ႒ိ)ပါသြားသည့္အတြက္<>
ကုသိုလ္ကံအရွိန္ကုန္သည့္အခါ
အပါယ္ ( ၄ ) ဘုံသို႔က်ေရာက္ႏိူင္သည္။

●ယခုဘဝေသဆုံးၿပီး<>
အကုသုိလ္ကံတစ္ခုခုကဝင္အက်ဳိ းေပးမွဳ
ေၾကာင့္လည္းအပါယ္သုိ႔က်ေရာက္ႏိူင္သည္။

(၄)စူဠေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ဆုိသည္မွာ
■■■■■■■■■■■

●နာမ္ႏွင့္ရုပ္ကုိပုိင္းျခားနားလည္ေသာ <>

●(နာမရူပပရိေစၦဒဥာဏ္ႏွင့္ပစၥယပရိဂၢဟဥာဏ္)
ရရွိသူကုိဆုိပါသည္။

●ဒီဘဝေသၿပီးေနာက္ တစ္ဘဝအပါယ္မလား။

● ဒုတိယဘဝ( သုိ႔ ) တတိယဘဝ၌
ေသာတာပန္စစ္စစ္ျဖစ္ႏူိင္ေပသည္။

●ရုပ္သည္အေၾကာင္းတရား( ၄ ) ပါး
တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

●နာမ္သည္ ရုပ္ဝတၱဳ ( ၆ ) ပါးႏွင့္အာရုံ( ၆ )ပါး
တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

●ဤဘဝ "ဝိပႆနာတရား"တို႔ကုိ<>
ပြားမ်ားအားထုတ္၍သြားခဲ႔ဘူးေသာ
ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ <>

●ေနာင္(ဥပပါတ္ပဋိသေႏၶ)ေန၍နတ္ဘဝစသည္
တို႔၌ျဖစ္မူ <>

●ဤဘဝ၌အားထုတ္ခဲ႔ဘူးေသာတရားတို႔သည္<>

လ်ွင္ျမန္စြာေပၚေပါက္အေထာက္အကူျပဳ ၍ မဂ္တရားဖိုလ္တရား တို႔ကုိရရွိႏိူင္ေလသည္။

《#အႏၶပုထုဇဥ္ႏွင့္ကလ် ာဏပုထုဇဥ္》
■■■■■■■■■■■

●ခႏၶာအာယတန ဓာတ္သစၥာတုိ႔ကုိမသိမျမင္သူကုိ

"အႏၶပုထုဇဥ္ "

●သိျမင္သူကုိ <> ကလ် ာဏပုထုဇဥ္ <>

ဟူ၍အၾကမ္းအားျဖင့္ဆိုပါသည္။

● စူဠေသာတာပန္ဟူသည္ကား<>

"သမာဓိေကာင္းစြာျဖင့္ဝိပႆနာရွဳ ေန
ေသာေယာဂီပုဂၢိဳလ္အား"

ယခုသိျမင္ေနရေသာရုပ္နာမ္တရား
တို႔သည္ေရွးကံကုိမွီ၍ျဖစ္ကုန္၏။

ေရွးေရွးျပဳ ခဲ႔ေသာကံတို႔သည္လည္း
ထုိထုိအေၾကာင္းရုပ္နာမ္တို႔ကုိမွီ၍ျဖစ္ကုန္၏။

သို႔ျဖစ္၍အဆက္ဆက္အားျဖင့္
ယခုရွိေသာရုပ္နာမ္တို႔သည္လည္း
ျဖစ္ၿပီးပ်က္ၾကသည္သာျဖစ္ကုန္ေသာ
ေၾကာင့္ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက် ာ္း
မိန္းမ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ အားျဖင့္မရွိၿပီ <>

ဟု ပဋိသမ႓ီဒါဥာဏ္အားေလ် ာ္စြာ
သိျမင္ေသာေယာဂီသည္ <>

●"ပစၥယပရိဂၢဟဥာဏ္ရၿပီဟူ၍လည္း
ေကာင္း ဓမၼ႒ိတိဥာဏ္ရၿပီဟူ၍လည္း
ေကာင္း ကခါၤဝိတရဏဝိသုဒိၶဥာဏ္
ရၿပီဟူ၍လည္းေကာင္း အသီးသီး
အမည္တပ္အပ္ေသာ <>
(စူဠေသာတာပန္)ျဖစ္ေလသည္"

ဟူ၍စူဠေသာတာပန္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ<>
ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအရဆိုရေသာ္<>

ျဖစ္ပ်က္ျမင္ရုံမ်ွႏွင့္မနီးစပ္ေသးဟုဆုိရပါမည္။

သုိ႔ေသာ္ဆက္လက္ႀကိဳ းစား
သြားရန္လမ္းပြင့္၍ေနၿပီဟုေျပာႏိူင္ပါသည္။

( ခုဒၵသိကၡာဘာသာဋီကာ)

စူဠေသာတာပန္
■■■■■

● ဤကခါၤဝိတရဏဝိသုဒိၶကုိရ
ေသာပုဂၢိဳလ္သည္<>

●သီလဝိသုဒိၶျဖင့္သီလစင္ၾကယ္ၿပီးျဖစ္
ရကားအပါယ္ေရာက္ေၾကာင္းမေကာင္းမွဳ
အကုသုိလ္အႀကီးစားေတြကုိမျပဳ ေတာ့။

●စိတၱဝိသုဒိၶျဖင့္သမာဓိရၿပီးျဖစ္ရကာ
ေလာကီအာရုံကာမဂုဏ္အၾကံ
သူတစ္ပါးပ်က္စီးေၾကာင္းအၾကံကုိ
လည္းမၾကံစည္ေတာ့။

●ဒိ႒ိဝိသုဒိၶ ကခါၤဝိတရဏဝိသုဒိၶႏွစ္ပါး
ေၾကာင့္ရုပ္နာမ္အေပၚ၌လည္းေကာင္း
ဘုရားတရားအရိယာသံဃာေတာ္မ်ား
အေပၚ၌လည္းေကာင္းယုံမွားသံသယ
မရွိေတာ့။

●အဝိဇၨာ တဏွာ မကုန္ေသးသမ်ွ ကံကလည္း
ဘဝသစ္ကုိအက် ဳိးေပးမည္သာဟု
ယုံၾကည္ၿပီးျဖစ္ရကား<>
ဒိ႒ိ ႏွင့္ ဝိစိကိစာၦလည္းကင္းကြာသြားေတာ့သည္။

●ထို႔ေၾကာင့္ရုပ္နာမ္တို႔ကုိ <>

"အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ "

ဟုဝိပႆနာမရွိေသးေသာေၾကာင့္<>

●(အႀကီးစားေသာတာပန္အစစ္မဟာေသာတာပန္)
မျဖစ္ေသးေသာ္လည္း<>
လာမည့္ဘဝ၌ဧကန္မုခ် အပါယ္မက်
ဖုိ႔ေသခ်ာလွေသာေၾကာင့္ <>

●စူဠေသာတာပန္<>
(ေသာတာပန္ေနာင္ေတာ္ႀကီး၏ၫီငယ္ ေသာတာပန္အမေတာ္ႀကီး၏ညီမငယ္ေသာတာပန္)
ကားဧကန္ျဖစ္ေနၿပီဟုမွတ္ပါ။

( ခုဒၵသိကၡာဘာသာဋီကာ ၆၀၂)

❄သာယာခ်မ္​းေျမ့ၾကပါေစ❄