ျမန္မာလင္မယားႏွစ္ဦး ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း လိမ္လည္ၿပီး လူကုန္ကူး
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ 28 ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံအထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန (Department of Special Investigation : DSI) က တရားခံ ကိုေခါက္(တိန္)ႏွင့္ မအိန္(ခ်ိဳေအး) ျမန္မာႏိုင္ငံသား လင္မယားႏွစ္ဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ တရားခံမ်ား က်ဴးလြန္သည့္အမႈမွာ လူကုန္ကူးမႈ   ျဖစ္ပါတယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း လိမ္လည္ၿပီး ငါးဖမ္းေလွမ်ားတြင္ အတင္းအက်ပ္ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အတင္းအက်ပ္ အလုပ္ခိုင္းေစသည့္အျပင္ အသက္အႏၱရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္

ဇူလိုင္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား 11 ဦးအား ကိုေခါက္(တိန္)ႏွင့္ မအိန္(ခ်ိဳေအး) လင္မယားႏွစ္ဦးတို႔က ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ေခၚလာခဲ့သည္ဟု အထူးစံုစမ္းေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားက စံုစမ္းသိရွိရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ေလွဆိပ္နားတ၀ွိက္တြင္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ေခၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ငါးေရြးရန္ႏွင့္ ငါးတံတားတြင္ ကင္းမြန္ခြဲရန္အတြက္ ေခၚလာျခင္းျဖစ္တယ္ဟု စံုစမ္းသိရပါတယ္။ လုပ္အားခမွာ တရက္လွ်င္ 300-400 ဘတ္ခန္႔ရမည္ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ နစ္နာသူမ်ား ပရကြၽစီရီခန္ခရိုင္ရွိ နယ္စပ္ဂိတ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး လိုက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာလင္မယားႏွစ္ဦး

သို႕ေသာ္ အလုပ္ေနရာသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ထြက္မေျပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကို အကုန္သိမ္းဆည္းၿပီး ခရီးစရိတ္ တည္းခိုစရိတ္ႏွင့္ စားစရိတ္မ်ားကို ေပးေခ်ေစခဲ့ပါတယ္ နစ္နာသူမ်ားက ထိုစရိတ္မ်ားေပးေခ်ရန္ ပိုက္ဆံမရွိေသာေၾကာင့္ ငါးဖမ္းေလွေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္ ငါးတံတားေပၚရွိအလုပ္မ်ားႏွင့္ အိမ္အလုပ္မ်ားကိုလည္း အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစျခင္းခံရၿပီး ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ျခင္း အသက္အႏၱရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

မွာၾကားထားသည့္အတိုင္း အလုပ္မလုပ္ကိုင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ား သေဘာတူညီထားသည့္အတိုင္း လုပ္အားခေပးမည္မဟုတ္ဘူးဟုလည္း သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ နစ္နာသူ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတဦးမွာ ငါးဖမ္းေလွျမန္မာအလုပ္သမားတဦးႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ လက္ထပ္ပါက မိမိအေႂကြးမ်ားကို ငါးဖမ္းေလွအလုပ္သမားက ဆပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုရန္အတြက္ DSI က ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:  MYANMAR LIVE ျမန္မာထိုင္းမိဒီယာ