လူငယ္ေတြမွာ လူမႈမီဒီယာပလက္ေဖာင္းအမ်ားအျပား သုံးျခင္းက စိတ္က်ေရာဂါ ႏွစ္ဆမက ျမင့္တက္ေစႏုိင္တယ္လုိ႔ ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုက သတိေပးထားပါတယ္။ လူမႈမီဒီယာေပၚ စုစုေပါင္း ကုန္ဆုံးတဲ့အခ်ိန္ကို ႏိႈင္းယွဥ္လုိက္ေတာ့ လူမႈမီဒီယာပလက္ေဖာင္း အသုံးျပဳမႈဟာ လူငယ္ေတြၾကား စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈနဲ႔ ဆက္စပ္မႈေတြ ပိုမ်ားေနေၾကာင္း သုေတသီေတြက ဆုိပါတယ္။

 လူငယ္ေတြမွာ လူမႈမီဒီယာပလက္ေဖာင္းအမ်ားအျပား သုံးျခင္းက စိတ္က်ေရာဂါ ႏွစ္ဆမက ျမင့္တက္ေစႏုိင္တယ္လုိ႔ ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုက သတိေပးထားပါတယ္။ လူမႈမီဒီယာေပၚ စုစုေပါင္း ကုန္ဆုံးတဲ့အခ်ိန္ကို ႏိႈင္းယွဥ္လုိက္ေတာ့ လူမႈမီဒီယာပလက္ေဖာင္း အသုံးျပဳမႈဟာ လူငယ္ေတြၾကား စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈနဲ႔ ဆက္စပ္မႈေတြ ပိုမ်ားေနေၾကာင္း သုေတသီေတြက ဆုိပါတယ္။

လူမႈမီဒီယာပလက္ေဖာင္း ၇ ခုကေန ၁၁ ခုထိ အသုံးျပဳသူေတြဟာ ၂ ခုေလာက္ပဲ အသုံးျပဳသူေတြထက္ စိတ္ဓာတ္က်မႈနဲ႔ စုိးရိမ္ေသာကျဖစ္မႈအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၃ဆ ပိုမ်ားေၾကာင္း ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အသက္ ၁၉ နဲ႔ ၃၂ ၾကားရိွ အေမရိကန္လူငယ္ ၁,၇၈၇ ေယာက္ကို နာမူနာေကာက္ျပီး လူမႈမီဒီယာ သုံးစြဲမႈကို သုေတသီေတြ စစ္တြက္ခ်က္ခဲ့တာပါ။ 

Facebook ၊ YouTube ၊ Twitter ၊ Google Plus ၊ Instagram ၊ Snapchat ၊ Reddit ၊ Tumblr ၊ Pinterest ၊ Vine နဲ႔ LinkedIn ျဖစ္တဲ့ လူသိအမ်ားဆုံး လူမႈမီဒီယာပလက္ေဖာင္း ၁၁ ခုနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပလက္ေဖာင္း ၇ ခုကေန ၁၁ ခု ထိ အသုံးျပဳသူ ေမးျမန္းခံသူေတြဟာ ၂ ခုေလာက္ပဲ အသုံးျပဳသူေတြထက္ စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၃.၁ ဆ ပိုမ်ားၾကတယ္လုိ႔ သုေတသီေတြက ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့ၾကပါတယ္။  

Ref: gadgetsnow